Quy định khám sức khỏe người lao động trước khi bố trí công việc

12/09/2017 14:44 GMT+7

Quy định khám sức khỏe người lao động trước khi bố trí công việc
Thông tư số 28/2016/TT- BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp trong đó có hướng dẫn về hồ sơ, nội dung khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc.

Theo đó, đối tượng khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc là người lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Việc khám sức khỏe cho người lao động quy định nêu trên phải được thực hiện trước khi bố trí người lao động vào làm các công việc có yếu tố có hại.

Hồ sơ khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc gồm:

Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này; trường hợp cơ sở lao động có nhiều người phải khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc thì người sử dụng lao động lập danh sách và điền các thông tin về nghề, công việc chuẩn bị bố trí, yếu tố có hại tại nơi làm việc gửi kèm theo Giấy giới thiệu.

Phiếu khám sức khỏe thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Nội dung khám:

Khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc thực hiện theo nội dung của mẫu Phiếu khám sức khỏe quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Ngoài các nội dung quy định nêu trên, bác sỹ Trưởng đoàn khám chỉ định khám chuyên khoa phù hợp với vị trí làm việc của người lao động.

Căn cứ vị trí làm việc của người lao động và chỉ định khám chuyên khoa của Trưởng đoàn khám, người thực hiện khám chuyên khoa có thể chỉ định thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng) phù hợp với vị trí làm việc của người lao động đó.

Trường hợp người lao động đã được khám sức khỏe theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe thì sử dụng kết quả khám sức khỏe còn giá trị và thực hiện khám chuyên khoa theo quy định.

P. Luật (tổng hợp)
  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....