TP Hồ Chí Minh: Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 TP Hồ Chí Minh: Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 Sài Gòn 24h

(PLO) - Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2018 nhằm đánh giá chính xác, khách quan về tình hình triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch PBGDPL giai đoạn 2018 – 2021, kế hoạch PBGDPL năm 2018 tại cơ quan, đơn vị; trao đổi kinh nghiệm, phát hiện những biện pháp, cách làm hay trong công tác PBGDPL tại các cơ quan, đơn vị để nhân rộng điển hình trên địa bàn TP.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....