Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW

(PLVN) -Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp vừa ban hành Chương trình hành động số 135-CTr/BCS ngày 14/05/2020 thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết đề ra mục tiêu “Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái”.

Ngày 17/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW. Căn cứ vào các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ tại hai Nghị quyết nêu trên, trên cơ sở đánh giá chung về thực tiễn áp dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp, Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động số 135-CTr/BCS ngày 14/05/2020 thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW. Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp yêu cầu các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến nội dung của Nghị quyết số 52-NQ/TW.

Nâng cao vai trò của Bộ, ngành Tư pháp trong việc tham mưu giúp Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ nội dung, tinh thần trong Nghị quyết số 52-NQ/TW với trọng tâm là xây dựng hành lang pháp lý phù hợp nhằm phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong công tác xây dựng pháp luật, tổ chức và theo dõi thi hành pháp luật; công tác thi hành án và quản lý Nhà nước đối với hoạt động bổ trợ tư pháp. Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch.

Đầu tư xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ quản lý ngành, đáp ứng yêu cầu triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW.

Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học về các khía cạnh pháp lý của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp, pháp luật đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW, sẽ có 22 nhiệm vụ cụ thể được triển khai trong thời gian tới.

Các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ, đoàn thể, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị căn cứ vào Chương trình hành động và gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp.

Viện Khoa học pháp lý là cơ quan đầu mối giúp Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động nói trên. 

Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Sơn La: Doanh nghiệp cần chủ động hơn trong tiếp cận pháp lý

(PLVN) -  Theo Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn đến từ việc bản thân doanh nghiệp chưa có sự phối hợp đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể cần hỗ trợ gắn với đặc thù, yêu cầu, lĩnh vực kinh doanh.

Đọc thêm