Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ

(PLVN) - Tại phiên làm việc chiều nay (26/10), thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề cử danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI giới thiệu.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã báo cáo với Đại hội Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI chuẩn bị.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XVI bầu gồm 55 uỷ viên. Trong đó, nữ có 8 đồng chí (= 14,6%), trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 2 đồng chí (= 3,6%). Trong nhiệm kỳ có 01 đồng chí được Ban Bí thư điều động luân chuyển về giữ chức Phó Bí thư phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; 16 đồng chí nghỉ chế độ hưu trí và chuyển công tác ra ngoài Đảng bộ tỉnh, trong đó nghỉ chế độ hưu trí 13 đồng chí, chuyển công tác ra ngoài Đảng bộ tỉnh 3 đồng chí. Do yêu cầu công tác, Tỉnh uỷ đã đề nghị Ban Bí thư chỉ định bổ sung 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 53 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ ảnh 1
 Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã báo cáo với Đại hội Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII lần này nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao trong ý chí và hành động. Những đồng chí được giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII bảo đảm cơ cấu, quy hoạch.

Họ phải là những người có năng lực lãnh đạo, quản lý, có uy tín trong công việc và trong cuộc sống, trong đó chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ; Đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi đối với cấp ủy tỉnh, phấn đấu dưới 40 tuổi từ 10% trở lên, từ 40 đến 50 tuổi khoảng 40-50%, còn lại trên 50 tuổi;

Đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy tỉnh từ 15% trở lên; có ít nhất 01 cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ít nhất 01 cán bộ nữ giữ chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh. Công tác nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thực sự phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể, công tâm, khách quan.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ ảnh 2
 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII bắt đầu làm công tác nhân sự.

Xác định công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một trong những nội dung hết sức quan trọng của Đại hội. Trong thời gian qua Tiểu ban nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nội dung và các bước trong quy trình chuẩn bị nhân sự theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Quá trình triển khai thực hiện đã thực sự phát huy dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, đảm bảo đầy đủ 05 bước theo quy định; kết quả số phiếu giới thiệu đối với các đồng chí tái cử cấp ủy và lần đầu tham gia cấp ủy ở các bước đều tập trung cao.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chuẩn bị được danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 59 đồng chí, nhiều hơn số lượng cần bầu 07 đồng chí, có số dư 13,5%. Trong đó, số lượng cấp ủy viên đương nhiệm được giới thiệu tái cử cấp ủy khóa mới là 39 đồng chí, = 66,1%. Nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy lần đầu là 20 đồng chí, = 33,9%. Tỷ lệ cán bộ nữ là 11 đồng chí, = 18,1%. Tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) gồm 06 đồng chí, = 10,2%.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, công tâm lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn, đúng cơ cấu để bầu vào cấp ủy khóa mới, bảo đảm phát huy năng lực, trình độ, góp phần cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong những năm tới.

Các Đoàn đại biểu đã thảo luận tại tổ để tiến hành ứng cử và đề cử theo quy định, trước khi tổng hợp kết quả báo cáo Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm