Chế độ hỗ trợ học sinh vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I 2021-2025.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong đó, Thông tư đã quy định cụ thể về mức hỗ trợ các hoạt động nâng bước em tới trường và phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số (DTTS).

Mức hỗ trợ các hoạt động nâng bước em tới trường

Cụ thể, khoản 2 Điều 15 Thông tư quy định về nội dung và mức hỗ trợ các hoạt động nâng bước em tới trường như sau: Hỗ trợ đồ dùng học tập như sách, vở, dụng cụ học tập cho các em học sinh (HS) được các đơn vị quân đội nhận nuôi và hỗ trợ, giúp đỡ trong tiểu dự án; hỗ trợ nhu cầu thiết yếu như quần áo, giày dép, phương tiện đến trường và các nhu cầu thiết yếu khác (nếu có); hỗ trợ tiền ăn cho các em HS; hỗ trợ biểu dương các em HS có kết quả học tập tốt; hỗ trợ sách, vở, tài liệu, thiết bị dụng cụ giảng dạy cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia tiểu dự án;

Các nội dung hỗ trợ khác (nếu có) liên quan trực tiếp đến quá trình học tập của HS theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc người được ủy quyền;

Về mức hỗ trợ đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng, Thông tư quy định, hỗ trợ đồ dùng học tập, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, biểu dương các em HS có kết quả học tập tốt áp dụng theo quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tịch 109 ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông DTTS và các trường dự bị đại học dân tộc (TTLT 109).

Ngoài ra, hỗ trợ sách giáo khoa cho các em HS; sách, vở, tài liệu, thiết bị dụng cụ giảng dạy cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia tiểu dự án theo thực tế phát sinh; hỗ trợ tiền ăn cho các em HS theo mức 60.000 đồng/người/ngày. Các khoản chi phí khác (nếu có) với mức chi theo hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, tối đa không quá 1 triệu đồng/HS.

Đối với trường hợp nhận giúp đỡ hỗ trợ đồ dùng học tập, biểu dương các em HS có kết quả học tập tốt áp dụng theo quy định tại khoản 3, khoản 6 Điều 2 TTLT 109; hỗ trợ sách giáo khoa cho các em HS; sách, vở, tài liệu, thiết bị dụng cụ giảng dạy cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia tiểu dự án theo thực tế phát sinh; hỗ trợ tiền ăn mức 600.000 đồng/tháng, không quá 9 tháng/năm học/học sinh; các khoản chi phí khác (nếu có) với mức chi theo hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, tối đa không quá 1 triệu đồng/HS.

Mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS. Trong đó, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; trường phổ thông có HS bán trú từ nguồn kinh phí sự nghiệp.

Đối với kinh phí đầu tư, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất bố trí từ nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện chương trình theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Mức hỗ trợ theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Về nội dung, mức chi hỗ trợ công tác xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS, Điều 20 Thông tư quy định: Xây dựng tài liệu phục vụ hướng dẫn dạy xoá mù chữ áp dụng nội dung và mức chi quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thiết kế công nghệ, thiết bị lưu trữ cơ sở dữ liệu về xoá mù chữ, dạy học xóa mù chữ theo quy định tại Thông tư này.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và trong phạm vi ngân sách nhà nước được giao, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ.

Còn việc chi hỗ trợ tài liệu học tập, sách giáo khoa, văn phòng phẩm cho giáo viên và học viên theo thực tế phát sinh; riêng hỗ trợ học phẩm cho học viên áp dụng theo tiêu chuẩn từng bậc học quy định tại khoản 6 Điều 2 TTLT 109.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2022, thay thế Thông tư 73/2019/TT-BTC ngày 21/10/2019 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm