Chính sách mới với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 12/2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nới lỏng điều kiện thăng hạng giảng viên đại học; Công chức, viên chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Nới lỏng điều kiện thăng hạng giảng viên đại học

Theo quy định cũ tại Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT về thi thăng hạng và Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT về xét thăng hạng, giảng viên đại học muốn được thăng hạng thì phải bảo đảm điều kiện là được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục, tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi.

Tuy nhiên, điều kiện này tại Thông tư 31/2021 đã được sửa đổi theo hướng "nới lỏng" hơn cho giảng viên đại học. Cụ thể, giảng viên đại học hạng thấp khi xét hoặc thi thăng hạng lên hạng cao hơn liền kề, thì chỉ cần được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm thăng hạng.

Ngoài ra, Thông tư 31 cũng xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng không dựa vào điểm công trình khoa học, mà căn cứ vào điểm kết quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ gồm nhiệm vụ khoa học, công nghệ, kết quả hướng dẫn nghiên cứu sinh…

Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 26/12/2021.

Công chức, viên chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Đây là nội dung mới tại Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (có hiệu lực từ 10/12/2021).

Cụ thể, theo quy định mới thì nội dung bồi dưỡng công chức, viên chức bao gồm: Lý luận chính trị; Kiến thức quốc phòng và an ninh; Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm. (Hiện hành, quy định là kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế).

So với hiện hành tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP, không còn nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.

Nghị định 89/2021/NĐ-CP sẽ là cơ sở để các Bộ quản lý ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được giao quản lý theo hướng không yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong thời gian tới.

Bổ sung mức thu phí dự thi thăng hạng viên chức hạng IV

Điều 4 Thông tư 92/2021/TT-BTC đã bổ sung thêm mức phí dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng IV (quy định cũ tại Thông tư 228/2016/TT-BTC chỉ nêu mức phí thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III). Các mức thu khác vẫn được giữ nguyên như quy đinh cũ.

Cụ thể, mức phí thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng IV được quy định như sau: Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần; Từ 100 - dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần; Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần.

Thông tư 92/2021/TT-BTC về quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2021.

Bãi bỏ một số văn bản QPPL liên quan đến công chức, tổ chức bộ máy

Có hiệu lực từ ngày 20/12/2021, Thông tư 6/2021/TT-BNV bãi bỏ toàn bộ 07 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công chức, tổ chức bộ máy như:

Thông tư 01/2009/TT-BNV ngày 19/3/2009 hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Thông tư 02/2009/TT-BNV ngày 19/3/2009 hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Thông tư 04/2009/TT-BNV ngày 29/4/2009 sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 5 Thông tư 02/2009/TT-BNV.

Thông tư 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.

Thông tư 02/2016/TT-BNV ngày 01/02/2016 hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quyết định 82/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở và các chức vụ tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định 83/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 ban hành tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm