Gương mờ không soi được

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực.

Hình minh họa

Hình minh họa

Tại văn bản này, Bộ Chính trị ghi nhận, 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tạo bước tiến rõ nét, đột phá trong công tác PCTN, lãng phí. Đặc biệt, việc đấu tranh, xử lý được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả.

Những kết quả này đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Tuy nhiên, Bộ Chính trị cũng lưu ý một số hạn chế, trong đó có cơ chế, chính sách, pháp luật vẫn còn sơ hở, bất cập, chưa ngăn chặn hiệu quả tham nhũng, lãng phí. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn nhiều hạn chế, lãng phí trong cơ quan nhà nước và trong xã hội còn rất nghiêm trọng. Tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được ngăn chặn kịp thời. Vẫn còn xảy ra những vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng, có tổ chức, rất tinh vi, phức tạp gây bức xúc trong dư luận...

Vì vậy, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; nhấn mạnh đến việc kiên quyết, kiên trì xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, trọng liêm sỉ, danh dự; phê phán, lên án, tích cực đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Phải nói là, nhiều yêu cầu trong Kết luận này đã được nêu trong Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị, Kết luận 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư... Những vấn đề về văn hóa của cán bộ, đảng viên đã được nêu trong Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bản thân cuộc vận động được thực hiện cách đây hơn 15 năm đã là cuộc vận động văn hóa. Về nêu gương, đó là Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những vấn đề không mới, một lần nữa được nhắc lại thể hiện quyết tâm của Đảng trong công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực. Làm sao để xây dựng được văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực? Đây là vấn đề rất khó khăn, nan giải bởi trước lợi, quyền, tiền, con người rất dễ bị “khuất phục”. Khó nhưng không thể không làm. Kinh nghiệm cho thấy, nêu gương chính là văn hóa. Gương mờ không soi được.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm