Hà Nội: Xây dựng chính quyền điện tử là một trong các tiêu chí xác định chỉ số CCHC

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -UBND TP Hà Nội vừa quyết định về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Việc ban hành chỉ số CCHC nhằm theo dõi, đánh giá thực chất và khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC áp dụng cho các Sở, các Huyện được cấu trúc thành 8 nội dung đánh giá: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; Tác động CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Phương pháp đánh giá là kết hợp giữa đánh giá của Hội đồng thẩm định (đánh giá bên trong) và đánh giá qua điều tra xã hội học (đánh giá bên ngoài).

UBND TP giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thanh tra Thành phố và các Sở: Tư pháp; Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Nội vụ trong việc theo dõi, đánh giá kết quả CCHC đối với từng nội dung, tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của UBND Thành phố.

Kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có). Quyết định nói trên có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 25/09/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020

Cùng chuyên mục

Đọc thêm