Không gây cản trở hoạt động bình thường của đối tượng giám sát ngân hàng

(PLVN) - Để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các rủi ro gây mất an toàn hoạt động ngân hàng, cần duy trì công tác giám sát ngân hàng. Tuy nhiên, việc giám sát ngân hàng không được làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng giám sát.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.

Theo dự thảo, việc giám sát ngân hàng phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm khách quan, trung thực, công khai, kịp thời, không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng giám sát ngân hàng. 

Giám sát ngân hàng là việc đơn vị thực hiện giám sát ngân hàng thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về đối tượng giám sát ngân hàng thông qua hệ thống thông tin, báo cáo nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các rủi ro gây mất an toàn hoạt động ngân hàng, vi phạm quy định an toàn hoạt động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Bên cạnh đó, kết hợp giám sát tuân thủ với giám sát rủi ro, giám sát an toàn vi mô với giám sát an toàn vĩ mô. Thực hiện thường xuyên, liên tục đối với toàn bộ hoạt động của đối tượng giám sát ngân hàng. Bảo đảm tập trung, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ từ trung ương đến địa phương.

Ngoài ra, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động giám sát ngân hàng và hoạt động thanh tra ngân hàng; giữa hoạt động giám sát ngân hàng và hoạt động cấp giấy phép, hoạt động xây dựng chính sách, hoạt động xếp hạng.

Dự thảo cũng quy định cụ thể trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng gồm 3 bước:

Bước 1: Thu thập, tổng hợp tài liệu, thông tin, dữ liệu;

Bước 2: Giám sát tuân thủ, giám sát rủi ro;

Bước 3: Đề xuất biện pháp xử lý, lập báo cáo giám sát.

Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra, các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định này và quy định tại Thông tư này.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm