Cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của các chi cục Hải quan

(PLO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các chi cục Hải quan, chi cục KTSTQ, Đội Kiểm soát hải quan, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các Quyết định này được Tổng cục Hải quan ban hành để triển khai Quyết định 1919/QĐ-BTC ngày 6/9/2016 Bộ Tài chính đã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, Quyết định 4291/QĐ-TCHQ  ngày 12/12/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  các đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, trong đó kèm theo quyết định là Bảng phân công nhiệm vụ của các đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Với Quyết định 4294/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành đã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố với 22 nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó, bên cạnh một số chức năng, nhiệm vụ chính như thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, có một số chức năng, quyền hạn được bổ sung như: thực hiện KTSTQ đối với hàng hóa XNK, tổ chức thực hiện chế độ ưu tiên đối với DN, tổ chức triển khai thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt  động của chi cục Hải quan...

Quyết định 4293/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Chi cục KTSTQ trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố đã quy định rõ 17 nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng này. Đây là những đơn vị có chức năng giúp Cục trưởng Cục Hải quan trong việc quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện KTSTQ; trực tiếp thực hiện KTSTQ và quản lý DN ưu tiên theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa XNK.

Cùng với đó là Quyết định 4294/QĐ-TCHQ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố đã quy định rõ 9 nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng này. Đây là những đơn vị có chức năng  trực tiếp thực hiện kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan do Cục Hải quan quản lý. 

Quyết định 4295/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan đã quy định rõ 10 nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng này. Lực lượng này có chức năng trực tiếp tổ chức đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy và tiền chất qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan do Cục Hải quan quản lý.

Tất cả các Quyết định này đều có hiệu lực từ ngày ký (ngày 12/12/2016), thay thế các quyết định trước đây của Tổng cục Hải quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị này.

Cùng với việc ban hành các Quyết định, Tổng cục Hải quan đã có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phổ biến, quán triệt nội dung các quyết định trên đến cán bộ, công chức, đồng thời tổ chức triển khai chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc theo đúng quy định và phân công của Tổng cục trưởng tại các Quyết định dẫn trên. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm