Hội tụ sức mạnh hệ thống thực thi tín dụng chính sách xã hội

(PLVN) - Tín dụng chính sách xã hội 5 năm qua (2015-2020) tăng trưởng bình quân 10,1% năm, với những đột phá mới về chất trong cung ứng tín dụng từ tạo việc làm đến cải thiện chất lượng sống phủ tới 100% các đối tượng chính sách, đã đưa tín dụng chính sách xã hội trở thành một kênh chủ lực góp phần giảm nghèo bền vững. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ NHCSXH TW lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt sứ mệnh là cánh tay nối dài của Chính phủ hỗ trợ đối tượng yếu thế vươn lên thoát nghèo thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ NHCSXH TW lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt sứ mệnh là cánh tay nối dài của Chính phủ hỗ trợ đối tượng yếu thế vươn lên thoát nghèo thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Những thành quả tín dụng đó được xây dựng dựa trên sự tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên nòng cốt và sự sát sao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ NHCSXH Trung ương.

Từ đổi mới phương thức lãnh đạo 

Đảng bộ NHCSXH TW không chỉ lãnh đạo, chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc mà thông qua hệ thống chính trị ở cơ sở chỉ đạo toàn bộ hệ thống NHCSXH thực thi tốt các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Ngành, đặc biệt là thực hiện tốt sứ mệnh là cánh tay nối dài của Chính phủ hỗ trợ đối tượng yếu thế vươn lên thoát nghèo bền vững, không để ai lùi lại phía sau thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

Trong hai ngày 14 và 15/8/2020, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra với sự tham dự của 200 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho 20 Chi, Đảng bộ trực thuộc và 515 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

10 Nghị quyết, 5 Quy chế, 10 Quy định, 33 Chương trình, 8 Hướng dẫn, 2 Đề án, 43 Kế hoạch và gần 1.400 văn bản, báo cáo được triển khai trong nhiệm kỳ qua từ năm 2015-2020. Những con số trên đã minh chứng cho sự quyết liệt và xuyên suốt của Đảng bộ NHCSXH TW trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Hội đồng quản trị NHCSXH, Đảng ủy và các tổ chức Đảng trực thuộc, đảm bảo việc thực hiện kịp thời, hiệu quả và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Phương thức lãnh đạo Đảng được đổi mới với nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung vào những lĩnh vực quan trọng; hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. 

Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất thông qua ban hành đầy đủ nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ tạo hành lang pháp lý cho quá trình tổ chức thực hiện tại đơn vị cơ sở, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc thường xuyên chỉ đạo, làm tốt việc kết nối thông tin, trực tiếp trao đổi, làm việc với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong phối hợp, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Đột phá trong thực thi nhiệm vụ chính trị

Sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng và cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên được mở rộng cả về quy mô, chất lượng làm tiền đề để NHCSXH thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị lớn.

Đặc biệt, việc chủ động tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo thế và lực mới cho tín dụng chính sách xã hội. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, hệ thống chính sách, pháp luật về tín dụng chính sách xã hội tiếp tục được hoàn thiện; nguồn lực được bổ sung, tăng cường. Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, tạo sự ổn định, giúp NHCSXH nâng cao năng lực tài chính, chủ động về nguồn vốn cho vay. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, cân đối, bố trí ngân sách địa phương để ủy thác cho NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay tăng thêm 15.220 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, bình quân tăng trưởng 33%/năm, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến 31/7/2020 đạt 19.625 tỷ đồng.

Những thành quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW cũng đã cộng hưởng thêm sức mạnh cho Đảng ủy NHCSXH TW lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội phát huy công năng trong việc thực hiện đồng thời các nhiệm vụ chính trị quan trọng như tập trung nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là hoàn thành Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020.

Đến 31/7/2020, tổng nguồn vốn đạt 231.566 tỷ đồng, tăng 89.847 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,1%. Với trên 20 chương trình tín dụng chính sách đang được triển khai thực hiện, đến 31/7/2020, tổng dư nợ đạt 220.562 tỷ đồng, tăng 84.876 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Chất lượng tín dụng chính sách xã hội tiếp tục được củng cố, nâng cao. Đến 31/7/2020, nợ quá hạn chiếm 0,25% tổng dư nợ, giảm 0,17% so với với đầu nhiệm kỳ (thấp hơn so với mục tiêu Chiến lược phát triển NHCSXH và Nghị quyết Đại hội).

Trong nhiệm kỳ, vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 12 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn, với doanh số cho vay đạt 342.782 tỷ đồng. Những thành quả này góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 từ 14,2% xuống 4,25%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã giảm từ 9,88% (năm 2016) xuống còn 3,75% (năm 2019).

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ NHCSXH TW phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có đầy đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp. Tiếp tục chủ động tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị số 40-CT/TW. Tập trung huy động, khơi tăng nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn tạo sinh kế, tạo việc làm cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trên cơ sở đó, phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời, duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ, là địa chỉ tin cậy cho người nghèo và các đối tượng chính sách trong xã hội.

Cùng chuyên mục
50% các ngân hàng Việt Nam đã xây dựng Kho dữ liệu tập trung

50% các ngân hàng Việt Nam đã xây dựng Kho dữ liệu tập trung

(PLVN) - Được coi là “dầu mỏ mới”, là nguồn cung cấp năng lượng cho chuyển đổi số, đến nay Việt Nam đã có 50% các ngân hàng đã xây dựng Kho dữ liệu tập trung (Data warehouse), 27% đã xây dựng các Hồ dữ liệu (Data lake) để thu thập dữ liệu thô đến từ các điểm tiếp xúc số, khoảng 50% các ngân hàng đã ứng dụng phân tích dữ liệu để tối ưu hóa quy trình vận hành, tăng hiệu quả hoạt động, quản trị rủi ro,...  
Đọc thêm