Ngành Hải quan triển khai nhiều giải pháp tăng cường thu và chống thất thu NSNN

(PLO) - Theo chỉ tiêu được giao, năm 2018, Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) 283.000 tỷ đồng bình quân mỗi tháng phải thu 23.584 tỷ đồng. Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách và chỉ tiêu phấn đấu năm 2018, ngay từ đầu năm, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 555/CT-TCHQ ngày 26/1/2018 về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018. Tổng cục Hải quan cũng đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường thu và chống thất thu ngân sách năm 2018. 

Ngành Hải quan triển khai nhiều giải pháp tăng cường thu và chống thất thu NSNN

Nhiều khó khăn phải đối mặt

Số liệu của Kho bạc Nhà nước cho biết, số thu NSNN của ngành Hải quan tháng 3/2018 đạt 24.034 tỷ đồng, lũy kế đến ngày 31/03/2018 đạt 68.027 tỷ đồng, đạt 24,04% dự toán, đạt 23,2% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 2,16% so với cùng kỳ 2017. 

Ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu , Tổng cục Hải quan khẳng định, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức từ ảnh hưởng của các Hiệp định tự do thương mại, các Nghị định, chính sách mới, tuy nhiên để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018, ngành Hải quan đã nỗ lực tích cực ngay từ đầu năm 2018. 

Cụ thể, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế xuất nhập khẩu đã tham mưu cho Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Chỉ thị số 555/CT-TCHQ chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 và ban hành Quyết định số 866/QĐ-TCHQ ngày 23/3/2018 về việc giao chỉ tiêu thu hồi nợ cho từng Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Cục Thuế xuất nhập khẩu cũng tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp thu với ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 19-2017/NQ-CP (hiện nay số lượng các ngân hàng tham gia phối hợp thu đã tăng lên là 37 ngân hàng, trong đó có 13 ngân hàng đã thực hiện triển khai thí điểm Ngân hàng điện tử 24/7). 

Để ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan cũng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác kiểm tra, xác định trị giá, phân loại, xuất xứ  hàng hóa và tích cực kiểm tra các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế theo quy định.

Nhiều giải pháp tăng thu và chống thất thu

Về các giải pháp tăng cường thu và chống thất thu ngân sách năm 2018, hiện toàn ngành Hải quan đang tích cực thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách như từng đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện hiệu quả nhất các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 555/CT-TCHQ ngày 26/01/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2018 của ngành do Bộ Tài chính giao là 293.000 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Ngành Hải quan cũng tập trung nguồn lực để triển khai hiệu quả các đề án trọng tâm của ngành theo phương thức quản lý mới; tập trung rà soát, chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn nhập khẩu thường xuyên, kết hợp với việc đánh giá tính tuân thủ của doanh nghiệp v.v...

Cũng theo ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, ngành Hải quan sẽ tiếp tục thực hiện việc rà soát cơ sở dữ liệu quản lý tập trung để phát hiện, kịp thời có văn bản chấn chỉnh, hướng dẫn phân loại thống nhất đối với các trường hợp áp dụng mã số, mức thuế không đúng quy định. Đồng thời, rà soát công tác miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế theo quy định của pháp luật thuế, phát hiện sai sót, vi phạm trong công tác miễn, giảm, hoàn thuế. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm