Ngành Tài chính cải thiện môi trường kinh doanh

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định số 17/QĐ-BTC Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. 

Năm 2020 tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử...

Năm 2020 tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử...

Liên quan đến nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính cho biết, trong lĩnh vực thuế có 21 sản phẩm đầu ra.

Cụ thể, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi thể chế chính sách như Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Các văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết Nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xoá tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và ban hành theo thẩm quyền các thông tư để triển khai Nghị định của Chính phủ. Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10 /2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài theo hướng lùi thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài vào ngày 30/01 của năm kế tiếp trong quý I năm 2020.

Tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng hoá đơn điện tử; Nộp thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà, nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; Giám sát việc thực thi quy định đối với thủ tục đặt in/ tự in hóa đơn và thông báo phát hành đảm bảo đúng thời hạn 04 ngày theo quy định. 

Tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, qua đó cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Rà soát, hoàn thiện tài liệu về chỉ số nộp thuế đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. 

Đồng thời tập huấn hướng dẫn để bảo đảm các bộ, cơ quan, địa phương có cách hiểu đúng, đầy đủ, thống nhất về chỉ số nộp thuế. Cùng với đó, làm việc với các tổ chức quốc tế có liên quan để cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin cần thiết về kết quả cải cách trong lĩnh vực thuế để bảo đảm đánh giá, xếp hạng chỉ số nộp thuế khách quan, chính xác; Thực hiện thông tin đối ngoại để giới thiệu về kết quả đánh giá, xếp hạng hàng năm.

Quyết định cũng nêu rõ các sản phẩm đầu ra để: Nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới; Nâng xếp hạng chỉ số Vốn hóa thị trường chứng khoán; Những cải cách thuộc lĩnh vực quản lý nợ công và quản lý tài sản công; Về thị trường tài chính, kinh doanh bảo hiểm…

Cùng với đó là việc thực hiện  các nhiệm vụ khác như: Tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Cập nhật và công bố, công khai các thủ tục hành chính liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong giai đoạn 2018-2020. Lập và báo cáo phương án bãi bỏ, đơn giản hoá các điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý được quy định tại các luật của Quốc hội. Tiếp tục công khai các điều kiện đầu tư kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính… 

Cùng chuyên mục
Thí điểm mua bán trực tiếp nguồn điện năng lượng tái tạo: Không còn hiện tượng “đồng giá điện”

Thí điểm mua bán trực tiếp nguồn điện năng lượng tái tạo: Không còn hiện tượng “đồng giá điện”

(PLVN) - Theo Dự thảo Thông tư Quy định thực hiện thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện, bên mua điện và bên bán điện sẽ được trực tiếp đàm phán, thỏa thuận giá cả mua điện mà không phụ thuộc vào cơ chế giá Chính phủ đã quy định. 
Đọc thêm