Luật Dầu khí (sửa đổi): Đề xuất bổ sung nhiều nội dung quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bộ Công Thương vừa trình dự án Luật Dầu khí (LDK-sửa đổi) để lấy ý kiến nhân dân. Theo đó bộ này đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng về phạm vi điều chỉnh, điều tra cơ bản về dầu khí, kiểm toán, kế toán, quyết toán so với LDK hiện hành.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bổ sung điều tra cơ bản về dầu khí

Cụ thể, so với LDK hiện hành 9 chương, 51 điều, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung sẽ gồm 10 chương và 69 điều. Theo Bộ Công Thương, LDK (sửa đổi) kế thừa các điều khoản cơ bản của của luật hiện hành, bảo đảm tính ổn định, liên tục của các hợp đồng dầu khí, hiệp định đã ký kết (đang có hiệu lực).

Đồng thời, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành (không mâu thuẫn, chồng chéo với các luật khác), các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế.

Về phạm vi điều chỉnh, theo dự thảo thì luật này quy định về điều tra cơ bản về dầu khí, hoạt động dầu khí trong phạm vi lãnh thổ đất liền, hải đảo và vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này không điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Phạm vi điều chỉnh của luật được chỉnh sửa, bổ sung để bảo đảm tính bao quát phạm vi điều chỉnh, phù hợp với thực tế hoạt động dầu khí và tuân thủ theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về điều tra cơ bản về dầu khí, đây là nội dung mới được bổ sung so với LDK hiện hành làm cơ sở thực hiện việc đánh giá tổng quan tiềm năng dầu khí làm căn cứ khoa học cho việc định hướng hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, được xây dựng trên cơ sở tham khảo Luật Khoáng sản và pháp luật có liên quan.

Cụ thể gồm 3 điều: nguyên tắc thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí phù hợp với quy hoạch được duyệt. Khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hợp tác với PVN để thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí (Điều 8). Quy định một số nội dung chính điều tra cơ bản về dầu khí (Điều 9). Quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí (Điều 10).

Chính phủ sẽ quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí; quản lý và sử dụng các mẫu vật, số liệu, thông tin thu được trong quá trình điều tra cơ bản về dầu khí do Chính phủ quy định.

Kéo dài hợp đồng dầu khí

Về hợp đồng dầu khí, các điều khoản liên quan đến hợp đồng dầu khí đã được sửa đổi, bổ sung một số nội dung để bảo đảm linh hoạt, hấp dẫn hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà thầu, nhà đầu tư tham gia, đồng thời giải quyết một số tồn tại, bất cấp phát sinh trong thực tiễn hoạt động dầu khí.

Cụ thể, thời gian hợp đồng dầu khí được kéo dài thêm 5 năm so với quy định hiện hành và thống nhất thời hạn hợp đồng đối với việc khai dầu và khai thác khí.

Bổ sung quy định việc đề xuất đầu tư bổ sung tận thăm dò dầu khí nhằm duy trì, gia tăng sản lượng, nâng cao hệ số thu hồi dầu khí của nhà thầu giai đoạn cuối đời mỏ và ưu tiên ký kết hợp đồng dầu khí mới sau khi hợp đồng dầu khí đã ký kết kết thúc (Điều 31). Bổ sung quy định về diện tích đối với một hợp đồng dầu khí có thể gồm nhiều lô dầu khí phù hợp với tình hình thực tế (Điều 32).

Bổ sung quy định mức thu hồi chi phí đối với các hợp đồng dầu khí áp dụng cho đối tượng lô, mỏ đặc biệt ưu đãi đầu tư dầu khí và đối tượng đặc biệt khác (lô, mỏ cận biên tại điều kiện đặc biệt ưu đãi đầu tư dầu khí, khai thác tận thu dầu khí, dầu khí phi truyền thống) (Điều 33).

Về công tác kế toán, kiểm toán, quyết toán, đây cũng là nội dung mới được bổ sung so với LDK hiện hành nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan và đặc thù của hoạt động dầu khí (tham khảo quy định tại Nghị định số 36/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - PVN), gồm các điều khoản như sau: công tác kế toán, kiểm toán đối với hợp đồng dầu khí, dự án dầu khí (Điều 55), trong đó có quy định về phân bổ chi phí tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu khí của dự án tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu khí không thành công của doanh nghiệp nhà nước phù hợp với đặc thù của hoạt động dầu khí.

Việc quyết toán chi phí quy định rõ cho các giai đoạn theo từng khoản mục, hạng mục và từng giai đoạn trong hợp đồng dầu khí hoặc khi kết thúc dự án dầu khí, dự án thành phần của dự án dầu khí. Việc phê duyệt quyết toán chi phí được thực hiện theo quy định tại hợp đồng dầu khí và quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế (Điều 56).

Cùng chuyên mục

Đọc thêm