Mỗi đơn vị quân đội thực hành tiết kiệm 10% điện năng/năm

(PLO) -Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ban hành Chỉ thị số 127/CT-BQP về việc tăng cường tiết kiệm điện. Chỉ thị nêu rõ: Trong những năm qua, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị toàn quân thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện. 

Mỗi đơn vị quân đội thực hành tiết kiệm 10% điện năng/năm

Các đơn vị đã quán triệt, chấp hành nghiêm và việc tiết kiệm điện đã trở thành nền nếp. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ điện năng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng ngày càng tăng, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ cần thiết trong quân đội, trước mắt cũng như lâu dài.

Bên cạnh những cơ quan, đơn vị quán triệt và duy trì thực hiện tốt, vẫn còn một số đơn vị chưa triệt để thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng còn lãng phí, không đúng mục đích. Để thực hiện việc tiết kiệm điện, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7-8-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu, rộng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm.

Nội dung chỉ thị còn yêu cầu, đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng điện năng phi sản xuất hằng năm thực hành tiết kiệm 10% điện năng theo quy định của bộ; đối với các doanh nghiệp là cơ sở sử dụng điện năng trọng điểm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hằng năm phải thực hiện tiết kiệm ít nhất 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 74/CT-BQP ngày 20/4/2010.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm