Điều chỉnh số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II

(PLVN) - Số lượng Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II vừa được điều chỉnh theo hướng tăng thêm số lượng tối đa.

Theo Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND vừa được Chính phủ ban hành, số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND ở các đơn vị hành chính tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung. 

 Trí thức trẻ được đưa về làm Phó Chủ tịch xã. (Ảnh minh họa)

Cụ thể như sau, đối với đơn vị hành chính ở nông thôn: Xã loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND (hiện quy định xã loại II chỉ được có 01 Phó Chủ tịch UBND); xã loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND.

Đối với đơn vị hành chính ở đô thị: Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND (hiện hành quy định phường, thị trấn loại II chỉ được có 01 Phó Chủ tịch UBND); phường, thị trấn loại III có 01 Phó Chủ tịch UBND.

Nghị định 69/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực cho đến khi bầu ra HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2016/NĐ-CP.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm