Kỷ niệm 70 năm Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đầu: Xứng đáng là cơ quan lý luận về bảo vệ Tổ quốc của Đảng trong Quân đội

(PLO) - Trước đòi hỏi của công tác tuyên truyền, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn quân sự, đáp ứng yêu cầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Hội nghị Quân sự toàn quốc lần thứ 3 (từ ngày 12 đến 15/6/1947) đã quyết nghị: “Sẽ ra một tờ Quân chính học san, do Bộ Tổng chỉ huy chủ trì”. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng và trao Bằng chứng nhận tặng Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Đại tướng Ngô Xuân Lịch gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng và trao Bằng chứng nhận tặng Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Thực hiện quyết nghị của Hội nghị và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1948, Quân sự Tập san - tiền thân của Tạp chí Quốc phòng toàn dân (QPTD) ngày nay - xuất bản số đầu tiên.

Trải qua 70 năm xây dựng, trưởng thành, với các tên gọi: Quân sự Tập san, Quân chính Tập san, Tạp chí Quân đội nhân dân, Tạp chí QPTD (từ tháng 1/1988 đến nay); dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp của Hội đồng Chỉ đạo tạp chí; sự quản lý của Tổng cục Chính trị, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ Tạp chí QPTD luôn khắc ghi lời huấn thị của Bác trong thư gửi Quân sự Tập san: “Nghiên cứu mà không thực hành là nghiên cứu suông. Thực hành mà không nghiên cứu thì thường hay bị mù quáng. Vậy cần phải nghiên cứu kinh nghiệm cũ để giúp cho thực hành mới, lại đem thực hành mới để phát triển kinh nghiệm cũ, làm cho nó đầy đủ, dồi dào thêm... Còn những người viết thì cần phải viết một cách phổ thông, dễ hiểu, đơn giản mà rõ ràng”.

 Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của tạp chí luôn nỗ lực học tập, nghiên cứu, biên tập, vượt mọi khó khăn, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, xứng đáng là cơ quan lý luận quân sự và chính trị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác lý luận về bảo vệ Tổ quốc của Đảng trong quân đội. Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Tạp chí tập trung tuyên truyền, quán triệt đường lối, phương pháp cách mạng, đường lối chiến tranh nhân dân, nghệ thuật chỉ đạo và tiến hành chiến tranh, phương thức kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tổng kết thực tiễn, phổ biến kinh nghiệm chiến đấu; đồng thời, tham gia nghiên cứu, phát triển lý luận quân sự, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân; cổ vũ toàn quân, toàn dân quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tạp chí tích cực tuyên truyền đường lối đổi mới của Đảng, nhất là đổi mới tư duy quân sự, quốc phòng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; nghiên cứu, phát triển đường lối, nghệ thuật quân sự Việt Nam; góp phần làm sáng tỏ những vấn đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại; thông tin về khoa học kỹ thuật quân sự và nghệ thuật quân sự; về lịch sử truyền thống… Tạp chí góp phần tích cực nâng cao trình độ chính trị, quân sự, tinh thần cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị cho cán bộ, đảng viên trong và ngoài quân đội. Nhiều bài viết của Tạp chí được cơ quan chức năng và bạn đọc đánh giá cao; được sử dụng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu tại các đơn vị, học viện, nhà trường quân đội.

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Tạp chí luôn quan tâm xây dựng cơ quan ổn định, đoàn kết, vững mạnh; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tòa soạn vững mạnh toàn diện. Với những thành tích và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng trong 70 năm qua, Tạp chí QPTD vinh dự được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Những năm tới, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu cao và toàn diện; nhiều vấn đề mới cần được nghiên cứu, tuyên truyền nhằm nâng cao trình độ lý luận quân sự, quốc phòng cho cán bộ, đảng viên trong quân đội, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể quần chúng… Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, trưởng thành, Tạp chí QPTD tiếp tục giữ vững định hướng, tôn chỉ, mục đích; tập trung nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhất là tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; những nội dung cơ bản của chiến lược quân sự, quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; về đối tác, đối tượng; tư tưởng, nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng - an ninh; quốc phòng - an ninh với kinh tế, đối ngoại; xây dựng quân đội trong điều kiện mới...

Tạp chí luôn chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; chống quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm rõ hơn bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, chức năng, nhiệm vụ của quân đội; về mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, quân đội và nhân dân; đẩy mạnh đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tạp chí luôn chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tòa soạn vững mạnh toàn diện; luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc...; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, phù hợp về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Tạp chí trong điều kiện mới. Tập thể Đảng ủy, Ban Biên tập và toàn Đảng bộ tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững nguyên tắc; lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Tạp chí xứng đáng là cơ quan lý luận về quân sự và chính trị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có đủ trình độ, năng lực, bản lĩnh; luôn trau dồi trình độ lý luận, tư duy sắc bén, phương pháp xem xét, đánh giá, nhận định tình hình khách quan, khoa học.

Cùng với tiếp tục củng cố, hoàn thiện tòa soạn sau khi được hiện đại hóa, Đảng ủy, Ban Biên tập Tạp chí QPTD khuyến khích, động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp, chất lượng nghiên cứu, biên tập, xây dựng tạp chí ngày càng phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá, TS ĐỖ HỒNG LÂM - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm