Phim được phổ biển trong quân đội và vùng sâu , vùng xa thế nào?

(PLVN) - Từ ngày 24-26/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Lớp tập huấn công tác phát hành, phổ biến phim năm 2019. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín phát biểu khai mạc Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong 3 ngày, gần 200 học viên tham gia tập huấn đã được học tập, nghiên cứu 6 chuyên đề cơ bản về công tác phát hành, phổ biến phim như: Các quan điểm chỉ đạo, quản lý nhà nước; Sự phát triển của Điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; Đề án phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa và những vấn đề phối hợp giữa đội chiếu phim quân đội và đội chiếu phim lưu động tại địa phương; Bổ sung kỹ năng về sử dụng thiết bị chiếu phim kỹ thuật số, cập nhật phần mềm và phương pháp tuyên truyền miệng qua hệ thống loa phóng thanh tại nơi tổ chức buổi chiếu và kỹ năng về sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị được trang cấp hiện nay. 

Năm 2019 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định khó lường. Các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, để chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội là một kênh quan trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội và nhân dân; Nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công tác, ý chí chiến đấu; củng cố lòng tin của cán bộ, chiến sĩ vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước, góp phầ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quân đội trong tình hình mới. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm