Rõ hơn trách nhiệm của Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Dự thảo Thông tư quy định việc ban hành Thông cáo báo chí về VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đang được Bộ Tư pháp đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.

Để đảm bảo thi hành Khoản 2 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, ngày 07/08/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BTP quy định quy trình ra Thông cáo báo chí về VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Từ thời điểm Thông tư số 12/2013/TT-BTP được ban hành đến nay, căn cứ ban hành của Thông tư có nhiều văn bản QPPL đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Trong đó, ngày 22/6/2015, Quốc hội thông qua Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung vào năm 2020), theo đó, một số nội dung của Thông tư số 12/2013/TT-BTP không còn phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản QPPL.

Còn về thực tiễn, Văn phòng Bộ Tư pháp cho biết, từ thời điểm Thông tư số 12/2013/TT-BTP có hiệu lực đến nay, nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành Thông cáo báo chí về VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành được thực hiện đều đặn, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Văn phòng nhận thấy một số hạn chế, vướng mắc phát sinh.

Theo quy định tại Khoản 1, 3 Điều 2 Thông tư số 12/2013/TT-BTP, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do mình chủ trì soạn thảo trong 05 ngày làm việc kể từ ngày VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ký ban hành. Theo đó, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi thông tin cho Bộ Tư pháp đối với từng VBQPPL sau khi được ban hành thay vì gửi bản tổng hợp cho tất cả VBQPPL được soạn thảo trong tháng, dẫn đến phát sinh nhiều công văn, thủ tục nội bộ không cần thiết giữa các cơ quan.

Về thông tin do các cơ quan chủ trì soạn thảo cung cấp phục vụ xây dựng Thông cáo báo chí, ngoài những thông tin theo yêu cầu, thực tiễn xây dựng Thông cáo báo chí cho thấy cần thiết phải bổ sung nội dung về dự báo tác động của văn bản đối với cá nhân, tổ chức, xã hội và gửi kèm Tờ trình cấp có thẩm quyền ban hành VBQPPL để đơn vị xây dựng Thông cáo báo chí nghiên cứu, tổng hợp vì trong một số trường hợp thông tin của cơ quan chủ trì soạn thảo gửi không đầy đủ, gây khó khăn cho việc tổng hợp, xây dựng Thông cáo báo chí.

Trong quá trình tổng hợp, xây dựng Thông cáo báo chí, có trường hợp đã có số ký hiệu của văn bản QPPL nhưng Bộ Tư pháp không nhận được thông tin từ cơ quan soạn thảo, không tìm kiếm được trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và các phương tiện thông tin khác, gây khó khăn, chậm trễ cho việc tổng hợp, xây dựng Thông cáo báo chí. Để giải quyết vướng mắc này, Văn phòng Chính phủ cần phối hợp cung cấp danh sách VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng (bao gồm thông tin về số ký hiệu, trích yếu, cơ quan soạn thảo) để Bộ Tư pháp có cơ sở thực hiện việc đôn đốc các cơ quan soạn thảo gửi thông tin về văn bản QPPL.

Dự thảo Thông tư quy định việc ban hành Thông cáo báo chí về VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành giữ nguyên bố cục của Thông tư số 12/2013/TT-BTP, cụ thể gồm 07 Điều quy định việc xây dựng, ban hành thông cáo báo chí về VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; áp dụng đối với các cơ quan được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Theo dự thảo Thông tư, Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về VBQPPL do mình chủ trì soạn thảo đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành để phục vụ việc xây dựng Thông cáo báo chí. Nội dung thông tin nêu rõ tên văn bản, ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban hành; hiệu lực thi hành; sự cần thiết, mục đích ban hành và nội dung chủ yếu của VBQPPL và gửi kèm theo Tờ trình cấp có thẩm quyền ban hành VBQPPL.

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm rà soát, tổng hợp và gửi Bộ Tư pháp thông tin về các VBQPPL được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều này chậm nhất vào ngày 5 của tháng tiếp theo. Đối với VBQPPL có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, cơ quan chủ trì soạn thảo gửi thông tin cho Bộ Tư pháp ngay sau khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về danh sách VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng chậm nhất vào ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo.

Thông tư nói trên được ban hành sẽ giải quyết một số vướng mắc trong thực tiễn thi hành Thông tư số 12/2013/TT-BTP và đảm bảo phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm