Tháng 4/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật

(PLVN) - Thông cáo báo chí mới phát hành của Bộ Tư pháp cho biết, trong tháng 4/2022, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 5 nghị định của Chính phủ và 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng quyết định cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay mua máy tính

Thủ tướng quyết định cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay mua máy tính

Cụ thể, Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 5/4/2022 về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 6/4/2022 sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 26/2022/NĐ-CP ngày 14/4/2022 về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 và Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Trong đó, đáng chú ý, việc ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP là để tiếp nối các chính sách tín dụng giải quyết vấn đề cấp bách về đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã hết thời hạn thực hiện từ năm 2020, đồng thời thực hiện mục tiêu mở rộng tín dụng chính sách tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các dự án phát huy thế mạnh của địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nghị định số 28/2022/NĐ-CP quy định 6 chính sách tín dụng được thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, bao gồm: Cho vay hỗ trợ đất ở; Cho vay hỗ trợ nhà ở; Cho vay hỗ trợ đất sản xuất; Cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề; Cho vay hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; Cho vay phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Còn Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ban hành để thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, với diễn biến dịch COVID-19 còn phức tạp, mức độ lây lan nhanh và rộng nên học sinh, sinh viên có thể phải tiếp tục học trực tuyến khi bị nhiễm COVID-19 hoặc tại địa phương có số ca nhiễm cao, do vậy vẫn có nhu cầu vay vốn để mua máy tính. Bên cạnh đó, trong bối cảnh đất nước đang thực hiện công nghệ hóa, số hóa mọi lĩnh vực của đời sống, việc trang bị máy tính hoặc thiết bị điện tử cho học sinh, sinh viên là cần thiết.

Mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồng/ học sinh, sinh viên. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Lãi suất cho vay 1,2%/năm. Nguồn vốn cho vay tối đa là 3.000 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm