Quốc hội quyết giữ quy mô nợ công không quá 65% GDP

(PLO) - Với 82,39% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bỏ phiếu tán thành, chiều qua (8/11), QH đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 với các mục tiêu quan trọng như giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP, quy mô nợ công hàng năm giai đoạn 2016-2020 không quá 65% GDP.

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của QH Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình ý kiến của các ĐB về Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của QH Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình ý kiến của các ĐB về Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020

Đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế vừa được QH thông qua đặt mục tiêu giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP. Quy mô nợ công hàng năm giai đoạn 2016-2020 được xác định rõ không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP. Chất lượng thể chế quản lý đầu tư công được đặt mục tiêu đạt mức chất lượng tiếp cận 4 nước ASEAN phát triển nhất (ASEAN–4) còn tỉ trọng đầu tư nhà nước khoảng 31 - 34% tổng đầu tư xã hội.

Mục tiêu hàng năm có 30-35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm trên 5,5%, tốc độ tăng năng suất nội ngành đóng góp hơn 60% vào tăng năng suất lao động năm 2020. Đến năm 2020, tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 40%. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 30-35%. 

Nghị quyết cũng đặt mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ nợ xấu thực tế trong nền kinh tế giảm xuống mức dưới 3%. Một mục tiêu quan trọng khác theo Nghị quyết là thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc các ngành không cần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn, thoái vốn nhà nước xuống mức sàn quy định đối với các ngành mà Nhà nước sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư. Đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Xử lý dứt điểm doanh nghiệp nhà nước thua lỗ

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Nghị quyết đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trong cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn tới. Trong đó, mục tiêu hàng đầu là tập trung hoàn thành cơ cấu lại 3 trọng tâm gồm cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng trước năm 2019 để tập trung nguồn lực triển khai cơ cấu lại các lĩnh vực khác.

Trong nhóm mục tiêu này, QH đề nghị tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 và kế hoạch vay, trả nợ công; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước; đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước một cách công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường; xử lý dứt điểm các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường; xem xét, thực hiện phá sản doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp…

Nghị quyết cũng nêu nhiệm vụ cơ cấu lại ngân sách nhà nước, khu vực công thông qua đẩy mạnh cơ cấu lại thu, chi ngân sách, bảo đảm an toàn nợ công và tài chính quốc gia; thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước, các luật về thuế, phí và lệ phí; thực hành tiết kiệm chi tiêu trong khả năng của nền kinh tế; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả vốn vay, chỉ vay trong khả năng trả nợ; kiểm soát chặt khoản vay của chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương thu, chi ngân sách ở tất cả các cấp, ngành, địa phương và đơn vị; hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư, quản lý nguồn vốn nhà nước.

Trong nhóm mục tiêu phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hợp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài, Nghị quyết xác định rõ cần thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, chú trọng thu hút các công ty đa quốc gia lớn, lan tỏa hiệu quả tới khu vực kinh tế trong nước và gắn với bảo vệ môi trường. Nhóm mục tiêu thứ 4 được bao gồm hiện đại hóa công tác quy hoạch, cơ cấu ngành và vùng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm