Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

(PLVN) - Nhằm thiết thực đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ngày 31/1, tại Hà Nội diễn ra tọa đàm với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”.

Hình ảnh tại tọa đàm

Hình ảnh tại tọa đàm

Tọa đàm do Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Báo Quân đội nhân dân và Tạp chí Quốc phòng toàn dân phối hợp tổ chức. 

Trong thư gửi Ban tổ chức và các đại biểu tham dự tọa đàm, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nêu rõ, cách đây tròn 90 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là mốc son chói lọi, là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỷ XX. 

“Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã vượt qua bao chông gai, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp của một đảng cách mạng chân chính; luôn kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn”, ông nói.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khẳng định, những năm qua, công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử; cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Toàn dân, toàn quân luôn một lòng đi theo Đảng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng. Đảng ta cũng từng bước đổi mới tư duy chính trị, tư duy kinh tế; xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; tăng cường công tác xây dựng Đảng, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. 

Theo nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, tọa đàm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta, đồng thời ôn lại những chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

“Tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta càng thêm vững tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; tự hào về những thắng lợi và thành tựu to lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới; ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhấn mạnh.

Nguyên Tổng Bí thư nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc bất hủ: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Tại tọa đàm, các đại biểu khẳng định tính tất yếu khách quan, sự ra đời và sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, đồng thời nêu bật những thành tựu trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Qua đó, khẳng định vai trò của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam đặc biệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. 

Một số ý kiến cũng đề xuất một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành vai trò, sứ mệnh thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới; xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đảng và dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế... 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm