2 cán bộ ở Tuyên Quang được cử đi đào tạo, bồi dưỡng không đúng đối tượng

(PLVN) - Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, tổ chức đã cử 810 công chức đi đào tạo, bồi dưỡng. Về cơ bản các công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nhưng còn 1 cơ quan, tổ chức cử 2 đại biểu HĐND cấp huyện đi đào tạo, bồi dưỡng là không đúng đối tượng…

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1/1/2017 đến ngày 28/2/2019.

Theo kết luận, về cơ bản việc quản lý biên chế công chức được UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật nhưng tại thời điểm thanh tra UBND tỉnh chưa phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với 7 cơ quan, tổ chức.

Về tuyển dụng công chức, theo Kết luận thanh tra, trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh tổ chức một kỳ tuyển dụng công chức năm 2017 bằng hình thức thi tuyển và xét tuyển, qua đó tuyển dụng được 84 công chức. Về cơ bản, kỳ tuyển dụng công chức được UBND tỉnh thực hiện theo quy định nhưng còn có thiếu sót, tồn tại ví dụ Hội đồng thi tuyển công chức được thành lập khi chưa hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển theo quy định của Bộ nội vụ; việc tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả điểm thi, thực hiện chế độ tập sự còn có thiếu sót nhưng không ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng.

Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 33 hồ sơ cho thấy các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được UBND tỉnh thực hiện theo quy định pháp luật nhưng đến thời điểm thanh tra 16/33 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Vẫn theo kết luận thanh tra, việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 3 công chức đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn và trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, UBND tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, tổ chức được xác định đã thực hiện việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhưng quá trình thực hiện còn có một số thiếu sót, tồn tại.

Trong đó, về điều kiện, tiêu chuẩn, tại thời điểm thanh tra còn 7 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với ngạch công chức, 2 công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành, 1 công chức có bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm và 1 trường hợp chưa có quy định tuyển dụng công chức.

Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm, thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với một số trường hợp còn chậm so với quy định.

Về số lượng cấp phó công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức đã thực hiện số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, ban, ngành và các phòng, ban chuyên môn thuộc các sở, ngành và UBND cấp huyện phù hợp với quy định.

Về đào tạo, bồi dưỡng công chức, trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức đã cử 810 công chức đi đào tạo, bồi dưỡng. Về cơ bản các công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nhưng còn 1 cơ quan, tổ chức cử 2 đại biểu HĐND cấp huyện đi đào tạo, bồi dưỡng là không đúng đối tượng…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, quản lý hồ sơ công chức.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức; bố trí, sắp xếp công việc theo vị trí việc làm để phù hợp với bằng chuyên môn đối với 1 trường hợp; tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay.

Cùng với đó là lập kế hoạch cử các công chức chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch được Kết luận thanh tra chỉ ra và các công chức sau khi cơ quan, tổ chức tiến hành rà soát đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn trong thời hạn 6 tháng, quá thời hạn nêu trên nếu không đáp ứng đầy đủ thì thu hồi quyết định bổ nhiệm; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch hiện giữ.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Tuyên Quang thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chính chỉnh khắc phục kịp thời…

 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm