Nghệ An tích cực rà soát văn bản quy phạm pháp luật

(PLO) - Chín tháng đầu năm 2018, Nghệ An đã tiến hành rà soát 146 Nghị quyết do HĐND thông qua từ ngày 31/12/2017 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành, trong đó có: Còn hiệu lực thi hành 124 Nghị quyết; Hết hiệu lực toàn bộ 10 Nghị quyết; Hết hiệu lực 1 phần 10 Nghị quyết; Sửa đổi, bổ sung: 12 Nghị quyết (Nghị quyết trình kỳ họp thứ 6).

Nghệ An tích cực rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Nhằm triển khai các nội dung cải cách hành chính tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018, Quyết định số 53/BCĐCCHC ngày 13/02/2018 về kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các ngành địa phương triển khai thực hiện cụ thể:

Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, công tác tuyên truyền, các hoạt động kiểm tra; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh uỷ Nghệ An về thực hiện Nghị quyết TW6 - Khoá XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; thực hiện các cơ chế tự chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử Nghệ An, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; áp dụng phần mềm quản lý văn bản liên thông ở các cấp.

Trong công tác ban hành văn bản có sự đổi mới và được chủ động triển khai kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình thủ tục và phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội của địa phương, không ngừng nâng cao về chất lượng.

Chất lượng góp ý, thẩm định văn bản được nâng lên, quy trình thủ tục ban hành văn bản cơ bản đã tuân thủ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, nhất là quy trình xây dựng Nghị quyết theo quy định tại Điều 111 đến Điều 116 của Luật.

Các văn bản QPPL được ban hành trên địa bàn tỉnh đã thể chế các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thực hiện các quy định về rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL, năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định bãi bỏ các Quyết định trái quy định pháp luật; Ban hành Quyết định bãi bỏ 06 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2004; Ban hành Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Ban hành Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 29/4/2017 công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần năm 2016 (trong đó, hết hiệu lực thi hành toàn bộ 161 văn bản; hết hiệu lực một phần 15 văn bản); Rà soát 145 Nghị quyết do HĐND thông qua từ ngày 31/12/2016 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành; Tập hợp, lập danh mục và rà soát 793 Quyết định, Chỉ thị do UBND tỉnh ban hành từ 31/12/2016 đang còn hiệu lực thi hành trở về trước.

H2. Nghệ An tích cực rà soát thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Chín tháng đầu năm 2018, đã tiến hành rà soát 146 Nghị quyết do HĐND thông qua từ ngày 31/12/2017 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành, trong đó có: Còn hiệu lực thi hành 124 Nghị quyết; Hết hiệu lực toàn bộ 10 Nghị quyết; Hết hiệu lực 1 phần 10 Nghị quyết; Sửa đổi, bổ sung: 12 Nghị quyết (Nghị quyết trình kỳ họp thứ 6).

Công tác kiểm tra văn bản được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Năm 2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tự kiểm tra 67 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành, qua kiểm tra đã phát hiện: 03 văn bản có nội dung không phù hợp với  quy định; 01 văn bản có nội dung không thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản QPPL; 01 văn bản trái quy định pháp luật về nội dung. Các văn bản này đã được xử lý kịp thời theo quy định.

Sở Tư pháp được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ đã tiếp nhận và kiểm tra 69 văn bản QPPL do cấp huyện gửi về; tham mưu thành lập Đoàn Kiểm tra văn bản QPPL tại cấp huyện, trực tiếp làm việc với 03 đơn vị cấp huyện là Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa và huyện Quỳ Châu.

Chín tháng năm 2018, đã tiến hành tự kiểm tra 23 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành, qua kiểm tra phát hiện 01 văn bản trái quy định pháp luật và đã báo cáo UBND tỉnh đã kịp thời xử lý; tiếp nhận và thực hiện kiểm tra 30 văn bản QPPL do cấp huyện gửi về (trong đó đã phát hiện 03 văn bản dấu hiệu trái quy phạm pháp luật: 02 văn bản sai về thẩm quyền; 01 văn bản sai về thể thức kỹ thuật trình bày) đã xây dựng thông báo kiểm tra gửi cho đơn vị đề nghị kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả về Sở Tư pháp.

Ngoài ra, Nghệ An cũng đề ra nhiều giải pháp để thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Từ năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 728/QĐ-UBND, theo đó nhiều nội dung nhiệm vụ đã được triển khai có kết quả, cụ thể: Thủ tục đăng ký doanh nghiệp được thực hiện liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế được rút ngắn tối đa thời gian. Các thủ tục về đầu tư, xây dựng, thuế, hảỉ quan đã được hướng dẫn, giải quyết kịp thời và đúng quy định. Các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy khởi sự doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được triển khai. Môi trường kinh doanh được cải thiện.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm