Tiếp tục hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Nam Định

(PLVN) -Sau 5 năm tổ chức triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012, tỉnh Nam Định đã hoàn thành việc tổ chức lại hoạt động và chuyển đổi tất cả các hợp tác xã nhà nước (HTXNN) theo quy định của Luật HTX 2012. 

Tiếp tục hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Nam Định

Trong đó có 86 HTX giải thể và sáp nhập (xóa tên); 104 HTX mới đăng ký thành lập; đến cuối năm 2019 tỉnh Nam Định có 340 HTXNN. Sau khi tổ chức lại hoạt động, các HTX đã đổi mới phương thức hoạt động, nhiều HTX đã chủ động mở rộng thêm các hoạt động dịch vụ để hỗ trợ, nâng cao thu nhập cho kinh tế hộ thành viên; thành viên các HTX nhìn chung đã gắn bó và tin tưởng hơn vào HTX. Nhiều HTX quan tâm và trực tiếp đầu tư để sản xuất kinh doanh, góp phần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng đất đai, lao động, đồng thời tạo thêm động lực mới cho phát triển sản xuất nông nghiệp, tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 

 

Không những thế, hiện nay đã xuất hiện nhiều HTX kiểu mới hoạt động đúng Luật có hiệu quả, HTX tham gia xây dựng và thực hiện chương trình OCOP tại địa phương; tích cực tham gia công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, hình thành các Cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết để liên doanh, liên kết với doanh nghiệp thực hiện chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản; áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất làm giảm giá thành gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho HTX và các hộ thành viên.

 

Tuy nhiên, việc phát triển sản xuất và các dịch vụ ở các HTX sau chuyển đổi vẫn còn hạn chế; phạm vi, qui mô hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) dịch vụ còn nhỏ và hiệu quả chưa cao; chưa hỗ trợ tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình thành viên. 

Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thúc đầy phát triển các HTX, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, từ năm 2018 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Sở, Ngành và UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh Nam Định xây dựng các chương trình, kế hoạch và dự án hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, năm 2018, UBND tỉnh có kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 01/9/2017 về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp năm 2018, đã phân bổ 2.000 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG xây dựng NTM do Trung ương phân bổ cho Tỉnh nam Định năm 2018 để hỗ trợ cho 8 HTX nông nghiệp xây dựng Trụ sở làm việc, nhà kho cửa hàng vật tư nông nghiệp và xưởng sơ chế, chế biến bản quản sản phẩm.

 

Năm 2019, UBND tỉnh có kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 23/7/2018 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nam Định năm 2019, kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2019 về phát triển HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, HTX liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và HTX ứng dụng Công nghệ cao trong nông nghiệp; đã phân bổ 12.700 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG xây dựng NTM do Trung ương phân bổ cho tỉnh Nam Định năm 2018 để hỗ trợ cho 23 HTX nông nghiệp xây dựng trụ sở làm việc, nhà kho cửa hàng vật tư nông nghiệp và xưởng sơ chế, chế biến bản quản sản phẩm; công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt; Công trình kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy, hải sản.

 

Năm 2020, UBND tỉnh có kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 28/8/2019 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nam Định năm 2020; ngày 27/7/2020 UBND tỉnh có Quyết định số 1826/QĐ-UBND về phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển hạ tầng HTX nông nghiệp tỉnh Nam Định.

Hỗ trợ cho 91 HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định từ nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí hỗ trợ: 59.530 triệu đồng. Dự án gồm 2 hợp phần, hợp phần do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức thực hiện: Hỗ trợ cơ bản hoàn thành hạng mục công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong vùng sản xuất của 14 HTX, có dự toán lớn hơn 1.000 triệu đồng/hạng mục. Hợp phần giao cho các HTX tổ chức thực hiện: Hỗ trợ 107 hạng mục công trình, của 82 HTX, có dự toán nhỏ hơn 1.000 triệu đồng/hạng mục.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai tổ chức thực hiện dự án kịp thời và đảm bảo theo các quy định của pháp luật hiện hành. Đến nay các hạng mục công trình đã và đang triển khai thi công; dự kiến đến cuối năm 2020 tất cả sẽ hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng, đáp ứng các mục tiêu ban đầu của dự án đề ra là nâng cấp hạ tầng của các HTX trên địa bàn tỉnh.

 

Việc thực hiện dự án hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 461/QĐ-TTg về đề án phát triền 15.000 HTX nông nghiệp toàn quốc hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; Quyết định 490/QĐ-TTg về chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm. 

Cụ thể, năm 2019 tỉnh Nam Định đã có 200 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả (tăng 88 HTX so năm 2018); Năm 2020 sẽ có 300 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả (tăng 100 HTX so năm 2019), có 20 HTX ứng dụng CNC trong nông nghiệp (trước năm 2018 chưa có); trong đó có 23 sản phẩm OCOP ở 10 HTX trong danh sách các HTX được hỗ trợ của dự án hạ tầng đạt tiêu chuẩn 3 sao (huyện Ý Yên 2 HTX, huyện Hải Hậu 4 HTX, huyện Vụ Bản 2 HTX, huyện Trực Ninh 1 HTX và huyện Nghĩa Hưng 1 HTX).

 

Trong những năm tới, để phát huy những kết quả, hiệu quả của Chương trình, dự án hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp, tiếp tục thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 05/8/2020 về phát triển KTTT, HTX tỉnh Nam Định năm 2021 và kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 05/8/2020 về phát triển KTHT tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 giao các Sở Ngành phối hợp UBND các huyện thành phố tổ chức triển khai thực hiện...

P.V

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm