Cần chú trọng chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(PLVN) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng ta luôn rất quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tinh thần này được các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có thể coi là kinh nghiệm quý để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới.

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vừa qua đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vừa qua đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Không chỉ quan tâm đến công tác này, Đảng ta còn khẳng định: Công tác kiểm tra, giám sát có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng và là chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho đường lối, cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng...

Công tác này cần được thực hiện nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, suy thoái “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã chỉ rõ về phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát cần: “... Đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những hành vi dung túng, bao che cho khuyết điểm vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, công khai kết quả xử lý...”.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII, có nhiều ý kiến, tham luận đóng góp được đưa ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa qua.

Đại diện Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chia sẻ, Đảng ủy TTXVN và các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ công tác quản lý, giáo dục đảng viên, quần chúng với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên.

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Việc kiểm tra, giám sát đối với đảng viên và cấp ủy viên trong toàn Đảng bộ được quan tâm thực hiện gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tại Đảng bộ TTXVN có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được nâng lên.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên.

Đại diện Đảng bộ Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ Bộ được triển khai đảm bảo các quy định, quy trình của Đảng và đạt kết quả tích cực, có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Bởi thế, thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chủ động phát hiện, xác định và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục các khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát…

Đại diện Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì đóng góp một số kinh nghiệm như nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; phát huy và tôn trọng vị trí, nhiệm vụ của cấp ủy.

Ủy ban Kiểm tra cần phải chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ và hằng năm để tránh bị động, lúng túng khi có vụ việc xảy ra mới tiến hành kiểm tra, giám sát.

Xem xét, kết luận khách quan, công tâm và xử lý nghiêm khắc, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cảnh báo, răn đe trong toàn Đảng và xã hội. Công tác kiểm tra của Đảng lấy “xây” là chính, nhưng nếu tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải được xem xét, xử lý nghiêm túc “xử một người để cứu muôn người” (trích bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư năm 2017).

Đại diện Đảng bộ Bộ Ngoại giao cũng nhất trí đề nghị, nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, giải quyết và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng. Trong tình hình hiện nay, càng phải coi trọng bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, giữ gìn sự trong sạch của tổ chức đảng, phát huy vai trò của Đảng, giữ gìn uy tín, hình ảnh của Đảng, của cơ quan đại diện, đấu tranh chống lại các thế lực phản động. Lưu ý công tác bảo mật, quy trình thẩm tra, xác minh… làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để góp phần làm tốt các nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác Đảng. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định việc rút tên của người ứng cử

Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định việc rút tên của người ứng cử

(PLVN) - Trải qua quy trình 5 bước với 3 vòng hiệp thương cùng các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức chặt chẽ, dân chủ, cẩn trọng, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.
Đọc thêm