Chủ tịch nước: Sức chiến đấu của 'Bộ đội Cụ Hồ' ngày càng cao trong tình hình mới

(PLO) -Trải qua 73 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Quân đội ta ngày càng lớn mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập được nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 

Quân đội giúp dân xây dựng nông thôn mới

Quân đội giúp dân xây dựng nông thôn mới

Kỷ niệm 73 năm thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang -  Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang đã có bài viết về QĐND anh hùng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết: QĐND anh hùng sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, do Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân tin yêu gọi với cái tên trìu mến “Bộ đội Cụ Hồ”. Ngày 22 tháng 12 đã đi vào lịch sử vẻ vang dân tộc, trở thành Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội truyền thống của đất nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Cùng với thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám, kháng chiến chống thực dân Pháp, thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Bản chất tốt đẹp và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” được tôi luyện qua các cuộc kháng chiến và chiến tranh vệ quốc tiếp tục tỏa sáng trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Điểm nhấn của bài viết là nhiệm vụ của Quân đội trong giai đoạn mới, trong đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố và các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp với những đặc điểm mới. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ với những thủ đoạn ngày càng thâm độc, xảo quyệt hòng “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trong bối cảnh trên, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi QĐND Việt Nam nói riêng, lực lượng vũ trang nhân dân nói chung phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chủ động nắm chắc tình hình trong nước và quốc tế liên quan đến quốc phòng, làm tốt công tác dự báo chiến lược, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo, vùng trời, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, toàn diện gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc phù hợp với thực tiễn và đặc điểm của từng địa bàn, khu vực, nhất là địa bàn chiến lược và vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh, bảo đảm để các địa phương xử lý tốt các tình huống quốc phòng, an ninh trong cả thời bình và thời chiến.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường tiềm lực quốc phòng, trước hết là tiềm lực về chính trị, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở cơ sở và từ cơ sở.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng; đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm chính trị và hành động cách mạng của cán bộ, chiến sĩ, giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ QĐND phải sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, trước hết là vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Đảng bộ Quân đội gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm