Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, thủ tục hành chính

(PLVN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa diễn ra thành công tốt đẹp; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về xây dựng.
Ông Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng 

Pháp luật về xây dựng được củng cố

Tại Đại hội, ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã trình bày Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, với tinh thần đoàn kết thống nhất, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cấp ủy cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Bộ Xây dựng đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng.

Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tích cực phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo các khối đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng khối cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp tư vấn.

Trong đó, cán bộ, đảng viên khối cơ quan quản lý nhà nước đã tham gia tích cực nghiên cứu, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng theo hướng phủ kín các lĩnh vực hoạt động, phân cấp mạnh, xác định rõ quyền và trách nhiệm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Giai đoạn 2015-2020, Bộ Xây dựng đã chủ trì soạn thảo, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành 125 văn bản quy phạm pháp luật và 27 Đề án. Ngoài ra, còn tích cực hoàn thành nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ. 

Các đơn vị khối khoa học công nghệ đang từng bước đổi mới cơ chế tài chính, thực hiện kinh phí tự chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên; chủ động tham gia vào công tác phục vụ quản lý nhà nước của Bộ, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu để thực hiện cơ chế tự chủ…

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng Bộ triển khai học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Bộ Xây dựng đã lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững và thực hiện có hiệu quả; tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của đảng viên 

Phát biểu tại đại hội, ông Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Bộ Xây dựng đạt được trong nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng. Đặc biệt, công tác xây dựng thể chế, cải cách hành chính được quan tâm chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ Bộ Xây dựng cũng đã có bước chuyển biến rõ rệt, đi vào thực chất và hiệu quả.

Những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng trong 5 năm qua đã có đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Ông Sơn Minh Thắng đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần sớm ban hành Chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết của Đại hội; đề ra giải pháp và kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, nhất là trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Bộ Xây dựng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trực thuộc và chất lượng, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, Đảng viên.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm