Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Di sản V.I. Lê nin: Giá trị lý luận thực tiễn”

(PLVN) - Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I. Lê nin  (22/4/1870 -22/4/2020) sáng nay (22/4), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Di sản V.I. Lê nin: Giá trị lý luận thực tiễn”.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Di sản V.I. Lê nin: Giá trị lý luận thực tiễn”. Ảnh: Nguyễn Thắng/VOV

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Di sản V.I. Lê nin: Giá trị lý luận thực tiễn”. Ảnh: Nguyễn Thắng/VOV

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cùng chủ trì hội thảo. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu.

Tham luận tại hội thảo, các nhà khoa học đều nhấn mạnh, bằng hoạt động lý luận và thực tiễn sâu sắc, bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác trong giai đoạn lịch sử mới, giai đoạn Đế quốc chủ nghĩa và Cách mạng vô sản, Lênin đã lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917, lập nên nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, đưa Chủ nghĩa Xã hội từ lý luận khoa học trở thành hiện thực sinh động, mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại.

Đó là thời đại quá độ từ Chủ nghĩa Tư bản lên Chủ nghĩa xã hội. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Lênin vô cùng vĩ đại, những đóng góp của Người cho giai cấp công nhân và những người lao động bị áp bức trên toàn thế giới là đặc biệt to lớn và mang đậm ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Các nhà khoa học đã cùng nhau thảo luận, làm rõ các vấn đề về: Lênin phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác về khả năng thắng lợi của cách mạng vô sản trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.  Lê-nin là người bổ sung, phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Người là tấm gương mẫu mực trong cuộc đấu tranh bảo vệ, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác.

Lý luận về dân tộc và dân tộc thuộc địa của Lênin là chỉ dẫn quý báu cho các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Di sản của Người là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Bản lĩnh, trí tuệ và đổi mới, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta nhất định sẽ lãnh đạo nhân dân ta thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

 Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, nội dung “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lê-nin đã tạo ra bước ngoặt căn bản về chất trong sự phát triển nhận thức, tư tưởng và lập trường chính trị của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước. Hướng đi đúng đắn của sự nghiệp giải phóng dân tộc đã được xác định, chấm dứt cuộc khủng hoảng lâu dài, sâu sắc về đường lối của cách mạng Việt Nam.

Có thể khẳng định, từ lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lê-nin, đến nay, lý luận của Lênin nói riêng, của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung luôn đồng hành, định hướng để dân tộc Việt Nam đạt được những thắng lợi vĩ đại trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn thưởng nhấn mạnh, kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của V.I.Lê-nin trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, là dịp chúng ta thêm một lần nữa nhìn nhận, khẳng định những công lao, cống hiến vĩ đại của V.I.Lê-nin cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng vì sự tiến bộ của nhân loại.

"Cần tiếp tục bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo những tư tưởng cơ bản của Lênin, của chủ nghĩa Mác - Lênin cho phù hợp với thành tựu của cách mạng thế giới, của khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ở Việt Nam.

Đó cũng chính là thực hiện tốt lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta kỷ niệm đồng chí Lênin, thương nhớ đồng chí Lênin thì càng phải học tập và thực hành chủ nghĩa Mác - Lênin”, “là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình; là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lê-nin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta" - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm