Sửa đổi, bãi bỏ ngay chính sách, quy định cản trở phát triển kinh tế-xã hội

(PLO) - Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật nào không còn phù hợp, làm cản trở phát triển kinh tế-xã hội thì phải sửa đổi ngay, phải cắt bỏ, bãi bỏ ngay...

Sửa đổi, bãi bỏ ngay chính sách, quy định cản trở phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 3/5/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2018.

Nhìn lại 1/3 chặng đường đầu tiên của năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương với việc ban hành các kế hoạch hành động cụ thể, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc công việc được giao. Kinh tế-xã hội tháng 4 tiếp tục có chuyển biến tích cực và toàn diện, tạo không khí phấn khởi trong sản xuất kinh doanh, góp phần củng cố niềm tin thị trường, niềm tin của nhà đầu tư và nhân dân. 

Cùng với những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến những tồn tại, khó khăn, thách thức để ứng phó và thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn trong bối cảnh kinh tế quốc tế còn có những diễn biến phức tạp, khó lường; khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới nóng, ở giữa lạnh”. 

Sau khi phân tích những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức của tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình để có những phản ứng chính sách kịp thời; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. 

“Tôi đề nghị từng thành viên Chính phủ, các bộ trưởng, tư lệnh các ngành phải luôn nhận thức rõ trọng trách trước Đảng, Chính phủ, trước nhân dân; thực sự đổi mới, cầu thị, sát việc, sát thực tiễn, sát dân; theo dõi, ứng phó kịp thời trước những vấn đề mới, những biến động rất nhanh của bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế để tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Trên tinh thần này, Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; kiển soát tốt lạm phát; điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ. Trong điều kiện lạm phát được kiểm soát thấp, kinh tế vĩ mô ổn định, các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay trên cơ sở bảo đảm hoạt động an toàn, lành mạnh tài chính. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực, tín dụng chính sách theo chủ trương của Chính phủ; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, các cân đối vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý ngoại hối, thị trường ngoại tệ.

Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý các hệ thống thanh toán, tăng cường việc ứng dụng các phương tiện thanh toán mới, hiện đại trên nền tảng công nghệ tiên tiến; bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán thẻ.

Rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật nào không còn phù hợp, làm cản trở phát triển kinh tế-xã hội thì phải sửa đổi ngay, phải cắt bỏ, bãi bỏ ngay. "Đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục", Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu phải chủ động trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Xử lý nghiêm và công bố công khai các hành vi gian lận thương mại, vi phạm các quy định về chất lượng, cạnh tranh không lành mạnh.

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời phát hiện xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đấu thầu, đẩy mạnh triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng. 

Điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, làm tốt công tác quản lý thu - chi NSNN, chống chuyển giá, trốn thuế. Bảo đảm an toàn nợ công và tài chính quốc gia; tăng cường quản lý thu, tạo chuyển biến rõ nét trong việc chống thất thu, nợ đọng thuế. Giám sát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách Nhà nước; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm chi thường xuyên, mua sắm, hội họp... Rà soát, công khai, minh bạch giá thị trường tài sản công và đất đai, không để thất thoát đất đai, tài sản nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với nhu cầu của thị trường; kiểm soát tốt chất lượng hàng hóa nông sản. Thực hiện tốt công tác quản lý phân bón, vật tư nông nghiệp, chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp về phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão sắp tới. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thông tin, tuyên truyền kịp thời trên các phương tiện để người nông dân chủ động ứng phó và có biện pháp phòng tránh. 

Theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành khai khoáng, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu. Kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển sản xuất công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng để sớm đưa các công trình công nghiệp trọng điểm đi vào hoạt động bảo đảm chất lượng, hiệu quả; sớm đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong đầu tư xây dựng. Có giải pháp thúc đẩy phát triển và kiểm soát thị trường bất động sản.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phòng vệ thương mại và công tác thị trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất trong nước. Bảo vệ tốt các sản phẩm, thương hiệu Việt Nam; các bộ, ngành chức năng chấn chỉnh ngay việc cấp, xét duyệt, trao giải thưởng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tránh tình trạng hàng hóa sản phẩm bị lợi dụng, làm trái.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Tạo thuận lợi cho du khách quốc tế đến Việt Nam, mở rộng áp dụng cấp thị thực điện tử. 

Quyết liệt thực hiện các nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp. Tập trung cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, trọng dụng nhân tài, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hệ thống hành chính và toàn xã hội. Chấn chỉnh ngay tình trạng thanh tra, kiểm tra tràn lan, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

Tập trung triển khai các nhiệm vụ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển y tế, văn hóa, giáo dục, chăm lo cho đời sống mọi mặt của người dân... Trong đó, tập trung triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường các biện pháp bảm đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Ngành y tế chủ động thực hiện các biện pháp, hoạt động phòng chống các bệnh truyền nhiễm, nhất là các dịch bệnh có khả năng bùng phát cao trong mùa hè. Nâng cao y đức, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực đối với thầy thuốc, cán bộ y tế. Tăng cường hơn nữa thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ sức khỏe cộng đồng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Rà soát, chuẩn bị các điều kiện, tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông, tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2018. Quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất trường học. Yêu cầu ngành y tế, ngành giáo dục, các địa phương chỉ đạo quyết liệt vấn đề bảo đảm vệ sinh trong các nhà vệ sinh ở trường học cũng như trong các bệnh viện.

Các cơ quan chức năng cần lưu ý thực hiện đồng bộ các giải pháp, sử dụng mọi biện pháp ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và đời sống của người dân. 

Không ngừng củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Thủ tướng cũng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương chủ động, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí, xã hội về tình hình các mặt kinh tế-xã hội, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

Về chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 7, khóa XII và kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện các báo cáo và đề án đã được Chính phủ phân công, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định. Đồng thời, các bộ, ngành hữu quan chuẩn bị tốt nội dung cho các Hội nghị chuyên đề quan trọng của Chính phủ sẽ được tổ chức vào tháng 5 và thời gian tới.

Cùng chuyên mục
Đầu tư Dự án BOT giao thông: Xử lý bình tĩnh, đúng quy định những bất cập

Đầu tư Dự án BOT giao thông: Xử lý bình tĩnh, đúng quy định những bất cập

(PLVN) - Sáng 25/11, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý bất cập ở các dự án BOT giao thông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải xử lý bình tĩnh, đúng quy định của pháp luật, thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, thẩm quyền, nghiên cứu xem xét bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư. 
Đọc thêm