Thi đua yêu nước phải trở thành động lực quan trọng trong mọi công việc

(PLO) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình mong muốn phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa và biểu trưng của Mặt trận Tổ quốc cho các điển hình tiên tiến.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa và biểu trưng của Mặt trận Tổ quốc cho các điển hình tiên tiến.

Nội dung trên được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu trên tại Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức hôm qua, 1/6.

Trong những năm qua, thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tinh thần thi đua yêu nước trong các giai cấp, các tầng lớp nhân dân đã được phát huy, nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm quý báu được đúc kết và tiếp tục nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần thực hiện tốt việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh…

Cho rằng Mặt trận là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân, phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Mặt trận phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và cũng là mục tiêu chung của toàn dân tộc. Mặt trận phải thực sự là trung tâm đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi để mọi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ Mặt trận cần tiên phong, tích cực vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Từ trong các phong trào thi đua yêu nước cần phải kịp thời phát hiện nêu gương điển hình, nhân điển hình rộng khắp để tạo sự lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Cần tuyên truyền rộng rãi những tấm gương tốt để mọi người dân noi theo…”- Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng mong muốn tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được nhân lên, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống Mặt trận các cấp, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây chính là nguồn động viên, là yếu tố quan trọng tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở, khu dân cư. Từ đó tổ chức hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; giữ mối quan hệ phối hợp công tác với cơ quan nhà nước, các tổ chức thành viên.

Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo và điều hành quyết liệt, toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, nhất là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Trong bối cảnh đó, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt việc lắng nghe, tập hợp ý kiến nhân dân; nghiên cứu, đề xuất với Đảng và Nhà nước để sửa đổi, bổ sung, ban hành chủ trương, chính sách mới nhằm củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Tại hội nghị, rất nhiều gương điển hình cũng đã chia sẻ những ý kiến tâm huyết của bản thân trong các phong trào thi đua yêu nước. Các ý kiến đều cho rằng tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chân lý đời đời bền vững, là cội nguồn sức mạnh của chúng ta. 

Cùng ngày, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức Giao lưu trực tuyến kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Mục đích của cuộc giao lưu nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và của cán bộ, công chức cùng các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm