Thu hút trí thức trẻ tham gia phát triển vùng đặc biệt khó khăn: Tránh bề nổi, hình thức

(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khi chủ trì Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Đề án 500 Tri thức trẻ và Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567), diễn ra ngày 19/1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị.

Đưa cán bộ trẻ trở thành hạt nhân trong phát triển địa phương

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và các Đề án tại đơn vị mình một cách khẩn trương, bài bản từ cơ sở, bảo đảm thực chất, đúng tiến độ.

Về cơ bản, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc. Đã có 30/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63/63 tỉnh, thành ban hành Chương trình phát triển thanh niên và Kế hoạch triển khai thực hiện. 

Các địa phương đã chỉ đạo việc xây dựng Chương trình phát triển thanh niên và Kế hoạch thực hiện đến 100% huyện, quận, thị xã, thành phố và 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn... Dấu ấn lớn nhất trong giai đoạn này là việc Chính phủ đã trình Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Thanh niên 2020, đây chính là nền tảng, cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành tiếp tục cụ thể hóa và hoàn thiện chính sách, pháp luật về thanh niên.

Về Đề án 567, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá, qua 6 năm thực hiện, cơ bản Đề án đã được triển khai có hiệu quả; đã bồi dưỡng cho 14.330 cán bộ, công chức trẻ của 2.293 xã thuộc 42 tỉnh trong phạm vi Đề án.

Qua bồi dưỡng đã góp phần nâng cao ý thức chính trị, trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ, tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động để cán bộ, công chức trẻ ở xã trở thành hạt nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Liên quan đến Đề án 500 trí thức trẻ, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND 34 tỉnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã phối hợp với các địa phương hoàn thành tuyển chọn 500 đội viên để bố trí đưa về 500 xã thuộc 163 huyện. 

Sau 5 năm về xã công tác, các đội viên đã đề xuất xây dựng, triển khai các đề án phát triển kinh tế - xã hội, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới cho bà con nhân dân. Bên cạnh đó, việc bố trí, sắp xếp, tuyển dụng đội viên vào các cơ quan nhà nước gặp những khó khăn nhất định.

Trong số 411 đội viên Đề án có nhu cầu được bố trí sử dụng, có 121 đội viên Đề án được địa phương đề xuất dự kiến vị trí bố trí, sử dụng, còn 290 đội viên Đề án các địa phương chưa có phương án bố trí, sử dụng.

Đổi mới cách làm, tránh bề nổi, hình thức

Nhấn mạnh năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây cũng là năm đầu tiên triển khai thi hành Luật Thanh niên 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị này, đánh giá rõ nét hơn những kết quả, thành công đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, yếu kém để có các giải pháp khắc phục.

Đồng thời, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó tập trung nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhất là các văn bản quy định chi tiết Luật Thanh niên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh niên, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, triển khai có hiệu quả việc thu hút trí thức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đặc biệt lưu ý đổi mới cách làm, tránh bề nổi, hình thức, chú trọng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng.

Đối với Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã, cần đánh giá toàn diện hơn kết quả triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2014-2020 để xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

Bộ Nội vụ rà soát kỹ về phạm vi, đối tượng, tránh trùng lặp với các chương trình, đề án của các bộ, ngành đang triển khai hiện nay, trong đó chú ý đến đối tượng cán bộ, công chức trẻ cấp xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tập trung ưu tiên việc bồi dưỡng công nghệ thông tin, tiếng nước ngoài, kỹ năng sống, hoạt động hướng nghiệp, bảo đảm thiết thực, phát huy bản sắc dân tộc, phù hợp với đặc thù địa phương.

Về Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh quan tâm giải quyết chế độ, chính sách phù hợp cho đội ngũ đội viên sau khi kết thúc thời hạn công tác.

Đối với những địa phương đã có phương án bố trí, sử dụng đội viên, Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc thực hiện, bảo đảm việc xét tuyển phù hợp với yêu cầu thực tiễn, theo đúng quy định. Đối với những địa phương chưa có phương án bố trí, sử dụng đội viên, Bộ Nội vụ tổng hợp ý kiến của các cơ quan có liên quan đề xuất Chính phủ phương án cụ thể.

Với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới: “Chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, cùng quan tâm định hướng, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy và phát triển thế hệ thanh niên về đạo đức cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có những chính sách căn cơ, lâu dài để phát triển toàn diện thanh niên - nguồn nhân lực quan trọng, yếu tố quyết định thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những công dân toàn cầu trong thời đại mới”. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Cả nước sẽ thành lập 184 đơn vị bầu cử

Cả nước sẽ thành lập 184 đơn vị bầu cử

(PLVN) - Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 1.076 người (gồm cả Trung ương và địa phương), đạt tỉ lệ bình quân 2,15 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu nhưng tỉ lệ này không đồng đều giữa các tỉnh. 
Đọc thêm