Trọng trách mới của lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896) vừa chỉ đạo việc thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trọng trách mới của lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cụ thể, Ban Chỉ đạo Đề án 896 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban Chỉ đạo Đề án 896 cấp tỉnh) do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, điều hành và phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 896.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ba Phó Trưởng ban bao gồm: Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng UBND cấp tỉnh. Trong đó, Giám đốc Công an cấp tỉnh là Phó Trưởng ban thường trực.

Thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm lãnh đạo các Sở: Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động-Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Văn hóa và Thể thao); Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và lãnh đạo Cơ quan bảo hiểm cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo Đề án 896 cấp tỉnh có nhiệm vụ ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 896 của địa phương nhằm thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và đạt hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2017 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Công an cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các cấp tổ chức triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xác định nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp trong năm 2017; chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản do địa phương ban hành trong công tác quản lý dân cư phục vụ việc ứng dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất, hiệu quả; rà soát các thủ tục hành chính có yêu cầu cung cấp thông tin công dân, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xác định nhu cầu, mức độ khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại địa phương; chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các cơ quan, tổ chức, từng hộ gia đình, từng người dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, cung cấp thông tin dân cư, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Định kỳ hàng quý, hàng năm, Ban Chỉ đạo Đề án 896 cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Ban Chỉ đạo Đề án 896 về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 896 tại địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 896 tại địa phương; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc; nhắc nhở, phê bình, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác thu thập thông tin dân cư, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương.

Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 896 cấp tỉnh hoạt động kiêm nhiệm, được sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và được cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan tới việc triển khai thực hiện Đề án 896.

Công an cấp tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 896 cấp tỉnh. Các văn bản do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 896 cấp tỉnh ký, sử dụng con dấu UBND tỉnh; các văn bản do cơ quan thường trực ký, sử dụng con dấu của Cơ quan công an cấp tỉnh. Quy chế làm việc và kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo 896 cấp tỉnh do cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu để Trưởng Ban chỉ đạo ban hành.

Ban Chỉ đạo Đề án 896 cấp tỉnh thành lập trong Quý III/2017 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 cũng đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm