Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay

(PLO) - Đây là nội dung của Hội thảo khoa học quốc tế diễn ra sáng qua (26/2) tại Hà Nội do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo TƯ, Hội đồng Lý luận TƯ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản -  Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, sự ra đời của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là bước ngoặt quyết định đối với sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận chủ nghĩa Mác. Đó là kết quả sự kết hợp giữa thành quả nghiên cứu khoa học với việc tổng kết thực tiễn phong trào cách mạng trong giai cấp công nhân châu Âu giữa thế kỷ XIX của hai nhà tư tưởng vĩ đại C.Mác và Ph.Ăngghen.

Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhất là những thành tựu lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước hơn 30 năm qua, đã khẳng định và thể hiện Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định, trung thành, không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước và xu thế thời đại.

Ngày nay, Việt Nam đang trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiều thời cơ, thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức. Song dưới ánh sáng của Tuyên ngôn, của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, giành thắng lợi to lớn hơn; công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước Việt Nam nhất định sẽ thắng lợi...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm