Từ 1/10: Điều kiện xe kinh doanh vận tải được trả lại phí đường bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 70/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/10/2021.

Xe kinh doanh vận tải đáp ứng các điều kiện sẽ được hoàn trả phí đường bộ đã nộp.

Xe kinh doanh vận tải đáp ứng các điều kiện sẽ được hoàn trả phí đường bộ đã nộp.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Thông tư 70/2021/TT-BTC, đối với xe kinh doanh vận tải (KDVT) thuộc doanh nghiệp (DN) KDVT tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên sẽ được tính toán trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp theo quy trình sau:

Trường hợp khi tạm dừng lưu hành, DN gửi hồ sơ cho Sở GTVT nơi quản lý, cấp phép hoạt động KDVT hoặc nơi sử dụng phương tiện (đối với trường hợp mang phương tiện đến địa phương khác sử dụng), bao gồm: đơn xin tạm dừng lưu hành theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này; giấy phép KDVT bằng ô tô (bản sao).

Sở GTVT có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ (kiểm tra các điều kiện: các xe đề nghị tạm dừng lưu hành là xe KDVT và thuộc sở hữu của DN; thời gian đề nghị tạm dừng lưu hành của từng xe phải liên tục từ 30 ngày trở lên).

Trường hợp chưa đủ điều kiện thì ra thông báo về việc không đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư và trả lại DN để hoàn thiện lại hồ sơ. Thời gian thực hiện 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đủ điều kiện, Sở GTVT ký xác nhận vào đơn xin tạm dừng lưu hành, đồng thời lập biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu KDVT theo mẫu tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư; thời gian thực hiện 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

DN lập hồ sơ nộp cho đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi được Sở GTVT xác nhận vào đơn. Hồ sơ bao gồm: đơn xin nghỉ lưu hành bản chính (có xác nhận của Sở GTVT); biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu (đối với xe thuộc diện cấp biển hiệu, phù hiệu); biên lai thu phí sử dụng đường bộ (bản sao).

Đơn vị đăng kiểm nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu trường hợp hồ sơ chưa phù hợp thì ra thông báo theo mẫu tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này và trả lại DN để hoàn thiện lại hồ sơ, thời gian thực hiện 02 ngày làm việc. Trường hợp đủ điều kiện thì lập biên bản thu tem nộp phí sử dụng đường bộ theo mẫu tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư này. Thời gian thực hiện 2 ngày làm việc.

Cũng theo Thông tư 70/2021/TT-BTC, ngày Sở GTVT xác nhận vào đơn xin tạm dừng lưu hành là căn cứ xác định thời gian tạm dừng lưu hành, để xét thuộc trường hợp không chịu phí. Trường hợp thời gian nghỉ lưu hành thực tế lớn hơn so với thời gian dự kiến trên 30 ngày, chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc nghỉ lưu hành theo dự kiến DN phải làm đơn xin tạm dừng lưu hành gửi Sở GTVT xác nhận bổ sung.

Trường hợp DN không làm đơn hoặc làm đơn xin tạm dừng lưu hành đã có xác nhận của Sở GTVT nhưng DN không nộp cho đơn vị đăng kiểm trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày Sở GTVT xác nhận thì DN vẫn phải chịu phí cho phương tiện nghỉ lưu hành thực tế lớn hơn so với thời gian dự kiến. Trường hợp thời gian nghỉ lưu hành thực tế lớn hơn so với thời gian dự kiến không quá 30 ngày, DN không phải làm đơn xin tạm dừng lưu hành bổ sung.

Trường hợp DN chưa nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe đề nghị tạm dừng lưu hành tính đến thời điểm tạm dừng lưu hành thì phải nộp đủ phí sử dụng đường bộ cho đơn vị đăng kiểm tính đến thời điểm dừng lưu hành.

Cũng theo Thông tư 70/2021/TT-BTC khi DN có nhu cầu lưu hành lại các xe đã đề nghị tạm dừng lưu hành thì Sở GTVT có trách nhiệm xem xét hồ sơ, cấp lại phù hiệu, biển hiệu (nếu có) cho doanh nghiệp. Và DN phải thực hiện theo quy trình, thủ tục như sau:

Gửi đơn vị đăng kiểm (nơi đã nộp hồ sơ đề nghị dừng lưu hành) hồ sơ đề nghị cấp lại tem nộp phí sử dụng đường bộ, gồm: đơn đề nghị cấp lại tem nộp phí sử dụng đường bộ theo mẫu tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này, biên bản thu tem nộp phí sử dụng đường bộ (bản chính).

Tiếp đó, đơn vị đăng kiểm kiểm tra hồ sơ, nếu trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo hoặc số ngày thực tế xe dừng lưu hành (tính từ thời điểm tạm dừng lưu hành đến ngày đề nghị lưu hành trở lại) chưa đảm bảo thời gian liên tục từ 30 ngày trở lên thì đơn vị đăng kiểm ra thông báo chưa đủ điều kiện xét thuộc diện không chịu phí theo mẫu tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này.

Còn trường hợp hồ sơ đảm bảo, số ngày thực tế xe dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên và có đủ xác nhận của Sở GTVT, đơn vị đăng kiểm tính toán số phí được bù trừ, số phí phải nộp bổ sung (nếu có) trên cơ sở mức thu của một tháng chia cho 30 ngày và nhân với số ngày nghỉ lưu hành.

Nếu xe chưa được nộp phí kể từ ngày dừng lưu hành thì số phí phải nộp sẽ được tính từ thời điểm đăng ký lưu hành trở lại cho đến chu kỳ đăng kiểm tiếp theo, theo quy định. Còn nếu xe đã được nộp phí thì sẽ được bù trừ số phí tương ứng trong thời gian nghỉ lưu hành vào số tiền phí phải nộp của kỳ tiếp theo. Đơn vị đăng kiểm ký quyết định bù trừ phí sử dụng đường bộ theo mẫu tại Phụ lục IV.

Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Đề xuất một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp quốc phòng an ninh

(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn chính sách đối với doanh nghiệp quốc phòng an ninh và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Điều 16 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Đọc thêm