21 bộ, ngành và 62 địa phương công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018

(PLVN) - Bộ Tư pháp vừa có Báo cáo số 145/BC-BTP gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả hệ thống hóa văn bản (VB) quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 – 2018. Theo đó, tính đến ngày 31/5/2019, đã có 21/22 bộ, cơ quan ngang bộ (đạt 95,4%), 62/63 UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đạt 98,4%) công bố kết quả hệ thống hóa VB. Kiểm toán Nhà nước, VKSNDTC cũng đã công bố kết quả hệ thống hóa VB theo quy định. 

Hình minh họa

Hình minh họa

Kết quả cụ thể tại Trung ương, tổng số VB còn hiệu lực: 8748 VB; tổng số VB hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 5215 VB; tổng số VB hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 1207 VB; tổng số VB cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 1097 VB. Con số tương ứng tại cấp tỉnh là 27974 VB; 15962 VB; 2073 VB; 4614 VB. Tại cấp huyện là 12844 VB; 13810 VB; 399 VB; 1545 VB và tại cấp xã là 11726 VB; 59040 VB; 77 VB; 636 VB.
Nhìn chung, các bộ, ngành, địa phương đã nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công tác hệ thống hóa VB đối với việc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực quản lý nhà nước cũng như để bảo đảm sự minh bạch, thống nhất của hệ thống pháp luật.
Chất lượng kết quả hệ thống hóa VB, các bộ, ngành, địa phương cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, có sự kế thừa những kết quả đạt được của kỳ hệ thống hóa VB đầu tiên thống nhất trong cả nước năm 2013. Tuy nhiên, kết quả hệ thống hóa VB cũng cho thấy tình trạng VB có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, không xác định được tình trạng hiệu lực vẫn còn tồn tại cần kịp thời xử lý theo quy định… 
Vì vậy, Bộ Tư pháp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương chưa hoàn thành việc hệ thống hóa VB khẩn trương hoàn thành và thực hiện công bố kết quả hệ thống hóa theo đúng quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương khẩn trương sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới VB (trường hợp VB thuộc thẩm quyền xử lý) hoặc kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới VB (trường hợp VB không thuộc thẩm quyền xử lý) để bảo đảm sự phù hợp, thống nhất của hệ thống pháp luật… 
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm