Ban hành Kế hoạch phối hợp công tác Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường

(PLVN) -Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác năm 2020. 

Việc ban hành Kế hoạch trên là căn cứ để 2 Bộ chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá việc thực hiện công tác phối hợp giữa hai bên năm 2020.

Theo Kế hoạch, các nội dung phối hợp trong năm 2020 được thực hiện trên cơ sở các nội dung của Quy chế phối hợp số 648 ngày 28/2/2019 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, trọng tâm tập trung vào công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị quyết của Quốc hội về xử lý một số vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

Cụ thể, trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tư pháp) đơn vị nào chủ trì thì đơn vị còn lại phối hợp cùng. Đối với công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền.

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiện toàn danh sách báo cáo viên pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam và Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới… 

Bộ Tư pháp giao Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Vụ Pháp chế chủ trì, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch; chủ động, phối hợp với các đơn vị có liên quan của hai Bộ thực hiện và triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện. Thủ trưởng các đơn vị thuộc hai Bộ có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm