Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Chung tay xóa nghèo pháp luật“

(PLVN) -Bộ Tư pháp vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Báo Pháp luật Việt Nam.

Theo đó, kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện. Năm 2021, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, phát huy bản sắc, thực hiện có chiều sâu trong công tác quản lý, tổ chức xuất bản các ấn phẩm; tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức của các ấn phẩm, nâng cao chất lượng từng tin, bài và và từng số báo để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Báo.

Tập trung thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí; tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào đời sống. 

Đặc biệt với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, năm 2021, Báo Pháp luật Việt Nam sẽ thông tin nhanh hơn, toàn diện hơn các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp qua đó cùng góp phần để Bộ và ngành Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt vai trò là “nhạc trưởng”, cơ quan “gác cửa” trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật của Chính phủ, tạo sự tin tưởng không chỉ đối với Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng và thực thi pháp luạt mà còn là chỗ dựa vững chắc cho các bộ, ngành, địa phương trong xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong chỉ đạo, điều hành. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án “Chung tay xóa nghèo pháp luật, tuyên truyền pháp luật về biên giới, biển đảo qua ấn phẩm báo chí bằng nguồn kinh phí xã hội hóa”, đưa ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam đến với ban đọc là cán bộ và nhân dân các xã biên giới, khu vực kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.  

Cùng chuyên mục
Đọc thêm