Bộ Tư pháp: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(PLVN) -Bộ Tư pháp vừa Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 và Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Bộ Tư pháp đã được xác định tại Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến năm 2030 và Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

Theo đó, sẽ nghiên cứu đề xuất hoàn thiện khung pháp luật về tài sản, hợp đồng, quyền sở hữu và các vấn đề khác có liên quan của Cách mạng công nghiệp lầng thứ tư; xây dựng báo cáo nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong dự báo, phân tích chính sách, soạn thảo, ban hành, tổ chức, giám sát thực thi pháp luật, bảo đảm cơ chế phản hồi thông tin, phản ứng kịp thời, chính xác, theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế xã hội trình Thủ tướng Chính phủ; xây dựng báo cáo về tình hình kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lầng thứ tư của Bộ Tư pháp gửi Bộ kế hoạch và đầu tư; Xây dựng báo cáo về hoàn thiện, bổ sung các văn bản pháp luật về trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan đến trí tuệ nhân tạo; trả lời các vướng mắc pháp lý theo đề nghị của các Bộ, ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp…

Cùng chuyên mục
Đọc thêm