Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW

(PLVN) - Lãnh đạo Bộ Tư pháp vừa ký Quyết định số 1487/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Theo đó, việc tổng kết phải bám sát Kế hoạch tổng kết của Chính phủ. Đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Bộ Tư pháp được Chính phủ, Thủ tướng giao trong việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW ngày 4/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW.

Đồng thời phải nêu rõ được những nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện; các nội dung không còn phù hợp; những việc chưa làm được, những việc không thực hiện được, phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan. Kế hoạch tổng kết phải kế thừa kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW đã tiến hành vào năm 2015, bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ với tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Ngoài ra, kế hoạch cũng phân công, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm