Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015

(PLO) - Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015. 
Lồng ghép có hiệu quả với việc triển khai thi hành Hiến pháp

Theo đó, năm 2015 và năm 2016, đất nước ta có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt: Tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; tổng kết Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2011-2015) gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp; Việt Nam chính thức tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). 
Quốc hội đã ban hành và dự kiến sẽ ban hành nhiều văn bản luật quan trọng về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân… để triển khai thi hành Hiến pháp. 
Do đó, việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 cần bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước, của bộ, ngành, địa phương; bảo đảm lồng ghép có hiệu quả với việc triển khai thi hành Hiến pháp và luật để khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 có chất lượng, thiết thực và hiệu quả, sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp đề nghị việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; huy động mọi nguồn lực xã hội gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò nòng cốt của ngành Tư pháp, tổ chức pháp chế trong công tác này. 
Các bộ, ngành, địa phương cũng cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện đặc thù; bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của bộ, ngành, địa phương, gắn với triển khai các nhiệm vụ, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, các hoạt động đoàn thể xã hội, các phong trào quần chúng.
Tập trung hưởng ứng Ngày Pháp luật từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/11 
Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, chủ đề của Ngày Pháp luật năm nay sẽ là: “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. 
Khẩu hiệu mà các bộ, ngành, địa phương có thể sử dụng để tuyên truyền, cổ động cho Ngày Pháp luật năm nay khá cô đọng và rất đa dạng như: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;  “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”; “Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân”;  “Chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”;  “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;  “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”;  “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”. 
Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cũng có thể sử dụng các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức và tình hình địa phương.
Bộ Tư pháp đề nghị các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 tập trung trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2015, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 2/11 đến ngày 9/11/2015.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cũng vừa có quyết định ban hành Kế hoạch  tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2015. Theo đó, việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật sẽ được  gắn với tổng kết Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp. Lãnh đạo Bộ Tư  pháp đã yêu cầu các đơn vị thuộc  Bộ triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 trong cơ quan Bộ Tư pháp;  tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật và tổng kết cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp cho nhân dân. 
Đặc biệt, theo Kế hoạch này, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 và tổng kết cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam dự kiến vào đúng Ngày Pháp luật năm 2015. 
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Chuyển biến tích cực trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn quận Tân Bình

Chuyển biến tích cực trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn quận Tân Bình

(PLVN) - Năm 2020  là năm nhiều khó khăn tác động tiêu cực đến công tác tổ chức Thi hành án dân sự, trong khi đó, Tân Bình là quận nội thành có diện tích tự nhiên rộng, dân số đông, kinh tế phát triển, được đánh giá là đơn vị có số lượng việc thụ lý cao, giá trị phải thi hành án lớn, có nhiều hồ sơ tương đối phức tạp. Trước những thách thức nêu trên, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình  (THADS), TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Đọc thêm