Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của 5 đơn vị thuộc Bộ

(PLVN) -Bộ Tư pháp vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Tạp chí Dân chủ và pháp luật. 

Cụ thể, năm 2020, Vụ Thi đua – Khen thưởng tiếp tục tham mưu thể chế hóa và tổ chức quán triệt, thực hiện kịp thời, đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định của ngành Tư pháp về công tác thi đua, khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt chính sách khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; xét, đề nghị công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020 hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V. 

Tham mưu kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác thi đua – khen thưởng cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong toàn Ngành. 

Văn phòng Bộ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp giúp Lãnh đạo Bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh đó, tổng hợp, đôn đốc, theo dõi sát tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao cho Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện; tham mưu và tổ chức thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện chữ ký số và hồ sơ điện tử trong giải quyết công việc. 

Chú trọng công tác truyền thông đối với các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp đến năm 2025; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý Ngân sách Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tài sản công. Tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công tác của Bộ Tư pháp; tiếp tục thực hiện kiện toàn cán bộ chủ chốt, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng công chức, người lao động của Văn phòng Bộ. 

Văn phòng Đảng – Đoàn thể tiếp tục tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020; ban hành các văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 303-QĐ/ĐU ngày 28/11/2019 của Đảng ủy Bộ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đảng – Đoàn thể. Tham mưu xây dựng, trình ban hành và triển khai thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2020 của Đảng ủy Bộ; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ năm 2020; phối hợp với các Ban xây dựng, trình ban hành Kế hoạch công tác tuyên giáo, dân vận, Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 của Đảng ủy Bộ. 

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn, như tham mưu xây dựng, trình ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2020 của Công đoàn Bộ; Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn Bộ năm 2020; phối hợp với các ban Công đoàn xây dựng, trình ban hành Kế hoạch công tác tuyên giáo, công tác nữ công, công tác văn thể năm 2020 của Công đoàn Bộ. Phối hợp với các Ban tham mưu, giúp việc Đoàn Thanh niên Bộ chuẩn bị nội dung, bảo đảm các điều kiện cần thiết tổ chức các phiên họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp. Thực hiện tốt các công tác quản trị nội bộ. 

Năm 2020, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) năm 2009; Lập hồ sơ đề nghị đưa Luật sửa đổi, bổ sung Luật LLTP vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Tăng cường công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP quốc gia và các Sở Tư pháp, bảo đảm thông tin LLTP được tiếp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời, chính xác; chất lượng thông tin được kiểm soát chặt chẽ. 

Tiếp tục triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP; tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP, đặc biệt chú trọng triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Trung tâm LLTP Quốc gia. Tiếp tục triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 giữa Trung tâm LLTP quốc gia và Cục Hồ sơ nghiệp vụ về việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP. 

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tiếp tục phát triển Trang thông tin Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử trên cơ sở nội dung, tôn chỉ hoạt động của Tạp chí giấy truyền thống được phát hành hàng tháng. Nội dung của Tạp chí điện tử tập trung vào việc giới thiệu nội dung các bài viết đăng tải trên Tạp chí giấy truyền thống nhằm giới thiệu rộng rãi đến độc giả; tuyên truyền về Kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Tư pháp và các sự kiện của Ngành…

Tiếp tục xây dựng Trang thông tin điện tử thành nơi trao đổi các ý tưởng khoa học pháp lý, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc duy trì, phát triển các chuyên mục điện tử bám sát các sự kiện chính trị - pháp lý của đất nước và Ngành Tư pháp.  

 

Loading...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Loading...