Cao Bằng: Chuyển biến tích cực trong công tác Thi hành án dân sự

(PLVN) -Trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều diễn biến phức tạp do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Cao Bằng đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác THADS, hành chính, tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu rộng, ổn định trong công tác THADS. 

Cục THADS tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thi “Nghiệp vụ Thi hành án dân sự” tháng 7.2020

Cục THADS tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thi “Nghiệp vụ Thi hành án dân sự” tháng 7.2020

Thi hành vượt chỉ tiêu về tiền và việc

Trong 10 tháng năm 2020, Cục THADS Cao Bằng đã tích cực chỉ đạo các cơ quan THADS trên địa bàn triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp, kịp thời khắc phục khó khăn hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Do đó, công tác THADS trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực:  Công tác chỉ đạo, điều hành; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành trên địa bàn ngày càng hiệu quả; Công tác theo dõi thi hành án hành chính được triển khai thực hiện tốt; Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc; Công tác tổ chức bộ máy các cơ quan THADS tiếp tục được củng cố, kiện toàn; Kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động không ngừng được tăng cường; Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan THADS tiếp tục được quan tâm…

Kết quả THADS 10 tháng năm 2020 của toàn Ngành có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn Ngành THADS tỉnh Cao Bằng đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao cả về việc và về tiền (việc đạt 86,10%, vượt 4,10 %; về tiền đạt 55,28%, vượt 15,28%). 

Tuy nhiên, ngoài ảnh hưởng chung của tình hình dịch bệnh Covid-19 đối với công tác THADS trên toàn quốc, Ngành THADS tỉnh Cao Bằng còn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Cao Bằng là địa phương kinh tế xã hội còn kém phát triển; tình hình an ninh trật tự còn nhiều diễn biến phức tạp, số lượng việc thi hành án tiếp tục tăng về số lượng và giá trị, tính chất phức tạp, khó thi hành.

Đặc biệt, số việc về ma túy, đánh bạc nhiều và ngày càng gia tăng, một số vụ việc liên quan đến kinh tế, tham nhũng có giá trị lớn nhưng đương sự phải thụ hình lâu năm, không có tài sản, thu nhập nên công tác thi hành án đối với các vụ việc này gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả thi hành án. Một số vụ việc giá trị lớn, có điều kiện thi hành nhưng trong quá trình giải quyết lại xảy ra tranh chấp tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền làm gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả thi hành án.

Bên cạnh đó, có đến 9/10 Chi cục THADS ở Cao Bằng chưa được đầu tư xây dựng kho vật chứng, phải bố trí phòng làm việc làm kho vật chứng nên chưa đáp ứng yêu cầu; Kinh phí được cấp còn hạn hẹp, cơ sở vật chất còn khó khăn, đặc biệt là đối với các đơn vị mới sáp nhập. Ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án còn chưa cao, nhiều vụ việc người phải thi hành án trốn tránh, chây ỳ, chống đối việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Bám sát địa bàn để thi hành án

2 tháng cuối năm 2020 và năm 2021, Cao Bằng xác định sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong hoạt động THADS, hành chính, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, có sự phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; thường xuyên bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Chủ động thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc theo hướng sâu sát, cụ thể. Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra và “hậu kiểm tra”, chú trọng thực hiện công tác tự kiểm tra, coi công tác kiểm tra là công cụ quan trọng trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, là căn cứ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị.

 Cục THADS cũng sẽ rà soát, lựa chọn nhân sự để kiện toàn bộ máy Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các Chi cục THADS; khắc phục cơ bản tình trạng thiếu chức danh thi hành án như: Thẩm tra viên, Thư ký tại các Chi cục THADS. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để chủ động nguồn lãnh đạo các đơn vị cho giai đoạn sau. Thực hiện có hiệu quả công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn, quan tâm giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức, người lao động.

Cơ quan THADS tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Trưởng ban Chỉ đạo để chỉ đạo, giải quyết đối với những vụ, việc phức tạp khó thi hành. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, trình độ, kỹ năng quản lý, điều hành của Thủ trưởng các đơn vị từ Cục THADS đến các Chi cục THADS phải sâu sát, kiên quyết hơn nữa trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị. Kiểm soát công việc chặt chẽ, khoa học, quản lý cơ quan, đơn vị, đội ngũ công chức, người lao động theo đúng quy chế, quy trình.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm