Cục THADS TP. Hồ Chí Minh: 100% công chức, người lao động hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử.

(PLVN) -Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản triển khai tới toàn thể công chức, người lao động các cơ quan THADS toàn thành phố hưởng ứng, khuyến khích 100% công chức tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Theo đó, Cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động thuộc các đơn vị phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS quận, huyện, thành phố trực thuộc tham dự cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, Chủ động đề xuất hoặc phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tại địa phương để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội động nhân dân đến toàn thể công chức, người lao động của đơn vị; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng thời gian được nêu trong Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp tại đơn vị.

Thông qua việc tham dự cuộc thi cũng là một hình thưc tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên công chức,người lao động các cơ quan THADS toàn thành phố đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác THADS cũng như góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm