Đề xuất thành lập Vụ Quản lý Thi hành án Hành chính

(PLO) - Thi hành án Hành chính là loại Thi hành án có nhiều đặc thù. Thực tế đặt ra tính cấp thiết phải có một bộ máy tổ chức riêng để triển khai thực hiện.

Đề xuất thành lập Vụ Quản lý  Thi hành án Hành chính

Bộ Tư pháp đang đưa ra lấy ý kiến vào Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Tổng cục Thi hành án Dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp. 
Theo đó, đề nghị thành lập mới một đơn vị là Vụ Quản lý Thi hành án Hành chính. Theo Bộ Tư pháp, đây là loại hình thi hành án có nhiều đặc thù, quan trọng, phức tạp, yêu cầu quản lý Nhà nước và của thực tiễn đặt ra ngày càng lớn nhưng chưa được sự quan tâm đúng mức. 
Cũng theo Dự thảo, sẽ chuyển đổi Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án thành Cục Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ tin học; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ một số đơn vị và đề xuất bổ sung thêm một Phó Tổng cục trưởng (nâng số Phó Tổng cục trưởng lên là 4) để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm