Đôn đốc thực hiện các giải pháp chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản

(PLO) -Mới đây, tại buổi làm việc với tập thể Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật về công tác 7 tháng đầu năm 2018, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của Vụ, bảo đảm bám sát Kế hoạch công tác và xử lý kịp thời, hiệu quả nhiều công việc mới phát sinh có tính chất phức tạp; duy trì kỷ cương, kỷ luật công tác, không khí làm việc đoàn kết thống nhất. 

đề xuất các giải pháp chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản

đề xuất các giải pháp chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản

Việc tham mưu xây dựng dự kiến thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Vụ cũng đã thực hiện sớm hơn so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạo, phối hợp thực hiện quyết liệt hơn, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng hạn, đảm bảo chất lượng. Quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật đã chú trọng nhiều hơn, tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi thông tin, theo dõi kiểm tra, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn tại bộ, ngành, địa phương... 

Lưu ý thêm một số vấn đề tồn tại, hạn chế, Thứ trưởng đề nghị Vụ chú ý chuẩn bị tốt việc lập đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh năm 2019, chủ động triển khai sớm, kiên quyết loại bỏ những hồ sơ đề nghị không đạt yêu cầu, đảm bảo tính khả thi của Chương trình; chủ động bắt tay ngay vào công tác xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Đồng thời, tiếp tục đôn đốc, đề xuất thực hiện các giải pháp chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật; chú trọng công tác hướng dẫn nghiệp vụ về pháp chế, tăng cường hoạt động giao lưu mở rộng quan hệ phối hợp với tổ chức pháp chế bộ, ngành địa phương; đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc… để thiết thực hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Vụ (04/11/2008-04/11/2018).

 

 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Xác định rõ lĩnh vực cần ưu tiên để hoàn thiện hệ thống pháp luật

Xác định rõ lĩnh vực cần ưu tiên để hoàn thiện hệ thống pháp luật

(PLVN) - Trong thời gian tới, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đề nghị xác định rõ lĩnh vực cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật, tập trung vào thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, những nội dung đã được đề ra trong Nghị quyết số 48 và các văn kiện của Đảng nhưng chưa được thể chế hóa và những vấn đề mới nảy sinh do thực tiễn yêu cầu. 
Đọc thêm