Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021

(PLVN) -Mới đây, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021.


Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021

Nhằm thực hiện có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013, Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, khẳng định vị trí, phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, mới đây, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch hoạt động

Theo đó, xây dựng kế hoạch hướng dẫn, tổ chức các phiên họp của Hội đồng: Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL và triển khai các hoạt động của Hội đồng năm 2021. Tổ chức họp định kỳ để triển khai hoạt động của Hội đồng. Sơ kết, tổng kết hoạt động, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Tư vấn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL: Triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL năm 2021 bảo đảm trọng tâm, trọng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị; Tham mưu, tư vấn các giải pháp về củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực với sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Tư vấn, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; Tư vấn, hướng dẫn, phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng về triển khai các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp…

Bên cạnh đó, thực hiện kiểm tra thực hiện công tác PBGDPL. Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng làm đầu mối cho Hội đồng trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động chung của Hội đồng, hoạt động của cơ quan thường trực Hội đồng được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

Cùng chuyên mục
Chuẩn bị tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Chuẩn bị tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

(PLVN) -Để tổng kết, đánh giá việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” tôn vinh, khen thưởng các cá nhân đạt giải và các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức tổng kết Cuộc thi.
Đọc thêm