Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tư pháp

(PLVN) - Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019 nhằm thực hiện có hiệu quả Luật PCTN, Nghị quyết số 126/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020. 

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tư pháp

Đồng thời loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong PCTN; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính.

Các nhiệm vụ chủ yếu được đặt ra trong Kế hoạch bao gồm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong công tác PCTN.

Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ.

Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đảm bảo công khai minh bạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm