Làm tốt công tác tham mưu hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng

(PLVN) -Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành. Để hiểu rõ hơn về những kết quả trong công tác tham mưu tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong toàn Ngành, Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Tố Nga, Vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng, Bộ Tư pháp.

Làm tốt công tác tham mưu hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng

-Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua, khen thưởng của Bộ, Ngành Tư pháp luôn được triển khai hiệu quả, thiết thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị. Xin bà cho biết rõ hơn kết quả trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng tại Bộ, ngành Tư pháp?

Trong 5 năm qua, công tác tham mưu tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng tại Bộ, ngành Tư pháp luôn được Lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành đặc biệt quan tâm và là tiền đề quan trọng tạo nên những thành công trong công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp. 

Hàng năm, Vụ Thi đua - Khen thưởng - cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị có liên quanluôn chủ động tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Bộ trưởng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp về việc phát động các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo chuyên đề, đột xuất bám sát các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thực tiễn của Bộ, ngành Tư pháp. 

Công tác tham mưu hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng được ưu tiên chú trọng. Bên cạnh việc tham mưu ban hành các Thông tư và nhiều văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp là một trong những Bộ, ngành đi đầu được đánh giá cao trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và 2 năm gần đây là cả các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp với những tiêu chí cụ thể về nội dung và yêu cầu của việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc các lĩnh vực công tác tư pháp trong toàn ngành để thống nhất thực hiện. Đồng thời đó còn làm “thước đo” đánh giá công khai, khách quan, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành, làm cơ sở cho việc bình xét chính xác các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.  

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương cũng đã triển khai tham mưu thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị.

-Với tư cách là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, xin bà cho biết một số định hướng của công tác tham mưu tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong ngành Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025?

Giai đoạn 2021 - 2025 là giai đoạn có nhiều thay đổi từ thể chế đến việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng nói chung và công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp nói riêng khi Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét, ban hành Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi và ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật. Trên cơ sở đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của công tác tham mưu tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong ngành Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025 là tập trung hoàn thiện thể chế. Trong đó, Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp cũng cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định mới và đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn tổ chức công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành trong điều kiện mới.

 Ngoài ra, để có cơ sở tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả của việc tổ chức thực hiện các Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng các Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, trong giai đoạn 2021 - 2025, Vụ Thi đua - Khen thưởng sẽ tham mưu cho Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp tổ chức tổng kết đánh giá 10 năm triển khai các Bảng Tiêu chí để từ đó đề ra những định hướng cụ thể, sát hợp cho việc thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. 

Đối với Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua, đánh giá xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ, trên cơ sở những kinh nghiệm qua 2 năm tổ chức thực hiện, Vụ sẽ tham mưu, đề xuất tiếp tục hoàn thiện hệ thống các tiêu chí chấm điểm, phương thức đánh giá đảm bảo phản ánh trung thực, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, việc tổ chức triển khai có hiệu quả, thực chất các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, cũng như Bộ, ngành phát động, công tác xây dựng và tôn vinh điển hình tiên tiến, khen thưởng đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng và kịp thời cũng sẽ được tiếp tục chú trọng triển khai trong toàn ngành và từng cơ quan, đơn vị, qua đó tạo sức lan tỏa góp phần động viên các tập thể, cá nhân trong toàn ngành phát huy truyền thống, sáng tạo, vượt khó, hưởng ứng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành được giao giai đoạn 2021 - 2025.

-Trân trọng cảm ơn Bà! 

Cùng chuyên mục
Nâng cao vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật để phù hợp với bối cảnh mới

Nâng cao vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật để phù hợp với bối cảnh mới

(PLVN) -Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng ban Soạn thảo đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đọc thêm