Nâng cao hiệu quả thi hành án tín dụng, ngân hàng

(PLVN) -Nhằm nâng cao hiệu quả thi hành các bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng, phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành xong cao hơn năm 2020 về việc và về tiền, vừa qua, Tổng cục THADS đã ban hành văn bản về việc triển khai Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Nâng cao hiệu quả thi hành án tín dụng, ngân hàng

Một trong những nhiệm vụ được xác định tại Kế hoạch đó là công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và xử lý đơn thư, kiến nghị của các tổ chức tín dụng. Theo đó, các đơn vị trực thuộc cần thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo cơ quan THADS địa phương thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, các đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ THADS liên quan đến việc thi hành án tín dụng ngân hàng; phấn đấu giải quyết đảm bảo chất lượng đúng trình tự thủ tục 100% và đúng thời hạn ít nhất 95% số vụ việc đề nghị hướng dẫn trong năm 2021. Đồng thời tham mưu Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thi hành án các vụ việc mà tổ chức tín dụng có đề nghị; xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đề nghị của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng.

Các cơ quan THADS địa phương chỉ đạo đơn vị trực thuộc và Chấp hành viên thuộc thẩm quyền quản lý chủ động rà soát, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tổng cục THADS, UBND và các ngành có liên quan đến thi hành án các vụ việc tín dụng, ngân hàng trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, đúng quy định 100% hồ sơ đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ của Chi cục THADS các huyện, thành phố và Chấp hành viên liên quan đến án tín dụng ngân hàng; trả lời, giải quyết các kiến nghị của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn và các tổ chức tín dụng liên quan đến việc giải quyết thi hành loại án này.

Kế hoạch cũng nêu rõ nội dung, trách nhiệm trong việc rà soát, thống kê, tổng hợp, báo cáo các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, chuẩn bị tổng kết Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017; việc thực hiện Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2019-2021” ...

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả kế hoạch, Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 222/QĐ-TCTHADS ngày 15/3/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Đồng thời, trên cơ sở Kế hoạch của Tổng cục, các đơn vị xây dựng Kế hoạch tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án liên quan đến khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng, đảm bảo kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng năm 2021 đạt tỷ lệ cao hơn năm 2020 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.

Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổng kết Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm nợ xấu các tổ chức tín dụng, Lãnh đạo Tổng cục đề nghị Cục THADS chủ động rà soát, tổng hợp danh sách các vụ việc theo Nghị quyết số 42; nêu rõ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, đưa ra đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm trên cơ sở thực tiễn áp dụng các quy định tại Nghị quyết số 42.

Về chế độ thông tin báo cáo, để tổng hợp chính xác số liệu, phản ánh đúng kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng và thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra theo kế hoạch, Tổng cục yêu cầu Cục THADS chỉ đạo rà soát, lập danh sách, thống kê theo định kỳ quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp gửi về Tổng cục THADS.

Về công tác kiểm tra, đề nghị các Cục THADS xây dựng Kế hoạch và kiểm tra đối một số đơn vị có lượng vụ việc thi hành án lớn; giá trị phải thi hành cao liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng có vướng mắc, khó khăn phức tạp và báo cáo kết quả về Tổng cục THADS. Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Cục THADS, Tổng cục THADS sẽ tổ chức kiểm tra khi cần thiết. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm